Osma redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža je na osmoj redovnoj sjednici  održanoj 21. septembra u Multifunkcionalnoj sali  sa 22 glasa ZA i šest PROTIV usvojilo  prijedlog odluka  o usvajanju i o provođenju  Regulacionog plana "Stup Nukleus". Ovim  planom predviđena  je  gradnja novih stambenih objekata, škole, parkova, sala, biciklističkih staza. Vijeće  je zadužilo Službu za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje da  hitno doradi Elaborat o društveno-ekonomskoj  opravdanosti izgradnje škole na Stupu II  na lokaciji   predviđenoj Regulacionim planom  iz 2002. , bivše Poljoprivredno dobro, te da Elaborat dostavi Ministarstvu  za obrazovanje, nauku i mlade  Kantona Sarajevo kao i da  Općina hitno pokrene  aktivnosti  formiranja 11. osnovne škole. Služba za imovinsko-pravne odnose zadužena je da pokrene aktivnosti rješavanja  imovinsko- pravnih pitanja kako bi konačno stanovnici ovog naselja dobili školu.Jedan od zaključaka Općinskog vijeća  je i da se u  Budžetu  za  2018. godinu  planiraju sredstva  za izgradnju  škole.  Objekat škole  bi trebao imati  podrum, prizemlje  i dva sprata. RP je predviđeno i  pomjeranje saobraćajnice prema pumpi Energopetrola.Vijeće je donijelo zaključak i da izgradnja  stambenih zgrada ne može  biti prije izgradnje škole, elektro i vodovodne kanalizacione  mreže i druge komunalne infrastrukture, te  dok se ne riješe problemi građana  uzrokovanihi predhodnom gradnjom  zgrada MZ Stup II.( zaštita i obeštećenje građana koji su već ugroženi  predhodnom izgradnjom  zgrada).  Izražena je potreba prioritetnog  proširenja objekta  MZ Stup II sa prostorom  za ambulantu i društveno-kulturne sadržaje, kako  bi objekat postao  dom kulture. Uz  objekat  MZ planirati  prostor  za sport i  rekreaciju, također jedan je od zaključaka Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Ilidža  na osmoj redovnoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža  za period  01.01 -30.06. 2017. godine. Ukupno ostvareni  prihodi i primici  iznose 11.726.509, 08 KM,  a rashodi i izdaci 9.854.316, 88 KM.Razlika između ostvarenih  prihoda i primitaka i rashoda i  izdataka  iz tekućeg perioda iznosi  1. 872,192,20 KM i prenosi se u budžet za nareni period.

Prijedlog Odluke o kriterijumima,   uslovima i postupku  ostvarivanja  prava na subvencioniranje, najamnina  za stan u stanovima  namijenjenim za neprofitno stanovanje,  bila je jedna od tačaka dnevnog reda koju je podržalo Općinsko vijeće.

Tom odlukom pravo na subvenciju  najamnine imat će lica odnosno porodice u stanju socijalne  potrebe i to ukoliko su korisnici novčane pomoći, korisnici dječijeg dodatka, raseljena lica,  lica  sa više od 65 godina starosti  bez porodičnog staranja, mladi bračni par do 35 godina, penzioneri i nezaposlena lica. Za ostvarivanje  prava na subvenciju  najma stana  po modelu  neprofitno-socijalnog stanovanja, za korisnike  i sve punoljetne članove  porodičnog domaćinstva  potrebni su sljedeći dokazi, uz obrazac  zahtjeva:

kućna lista, dokaz o ukupnim prihodima, za mlade bračne parove izvod iz matične knjige vjenčanih, za nezaposlene  uvjerenje iz Zavoda  za zapošljavanje  da se ne vodi u evidenciji  osiguranih lica, za status raseljenog lica  dokaz pribavlja Služba za imovinsko-pravna pitanja  stambene i geodetske poslove  i katastar nekretnina, po službenoj  dužnosti. Uspostavljanje sistema subvencioniranja  najamnine u stanovima  namijenjenim za socijalno  neprofitno stanovanje  na području općine  vrši se u cilju funkcionisanja  pravednog i održivog sistema   neprofitnog socijalnog  stanovanja u svjetlu socijanih  prilika  u kojim se  nalazi BiH. Ono što je karakteristično jeste činjenica  da na nivou BiH ne postoji zakonska regulativa  koja bi na jedinstven način  regulisala politiku socijalnog stanovanja.

Vođeni tom  odlukom,  vijećnici  na osmoj sjednici dali  su glas i za Odluku o visini najamnine  u stambenim jedinicama izgrađenih u  okviru  projekta "RSP-Neprofitno  socijalno stanovanje u Hrasnici.Tom odlukom  utvrđena je visina   najamnine za 18 stambenih jedinica  u Hrasnici , ulica Suvada Đulimana  bb. Visina  zakupnine iznosi 1 KM po kvadratnom metru.

Razmatrajući zahtjev "Plasthem" d.o.o Sarajevo za davanje saglasnosti za provođenje  postupka dodjele koncesije  za  istraživanje i eksploataciju  dolomita  na kamenolomu  "Zobov dol" Rakovica , 21 vijećnik  dao je svoj glas za, a dva su bila protiv. Podsjećamo, davalac koncesije je Vlada Kantona Sarajevo. Općinsko vijeće je samo nadležno za izjašnjavanje  o zahtjevu  za davanje  saglasnosti  za dodjelu koncesije i ta saglasnost predhodi  dodjeli koncesije.Naknade za koncesije  su prihod kantona i općina i to u omjeru  40 posto  budžet kantona,  a 60 posto ide u budžet općine na čijoj se teritoriji koncesija izvodi.

Općinsko vijeće Ilidža usvojilo je Izvještaj o finansijskom poslovanju JU KSR Hrasnica  za period 01.01. - 31. 12. 2016. godine  i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju . Vijeće je upoznato i sa Izvještajem  nezavisnog revizora firme "Zuko" d.o.o  o obavljenoj  reviziji finansijskih izvještaja  JU KSR Hrasnica Ilidža.Vijećnici Općinskog vijeća u srijedu, 27. septembra u 17 sati posjetit će  KSR Hrasnica kako bi na terenu uvidjeli stanje, potrebe  i planove ove javne ustanove.

Pred vijećnicima Općinskog vijeća Ilidža bile su i informacije o turizmu i tursitičkim kretanjima , stanju vodovodne i kanalizacione  mreže, te o stanju komunalne čistoće  na javnim površinama.