Elektronski formulari

Služba za privredu i turizam
Osnivanje trgovačke radnje ili obavljanje trgovačke djelatnosti
Osnivanje ugostiteljske radnje ili obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Osnivanje obrtničke radnje ili obavljanje obrtničke djelatnosti
Otvaranje izdvojene poslovne prostorije-obrtničke radnje
Obavljanje obrtničke ili obrtu srodne djelatnosti u slučaju kupoprodaje obrta
Obavljanje obrtničke ili obrtu srodne djelatnosti u slučaju gubitka poslovne sposobnosti obrtnika
Prenos obrtnice nakon smrti obrtnika
Obavljanje obrtu srodne djelatnosti - poljoprivredne djelatnosti
Obavljanje obrtu srodne djelatnosti - auto škola
Obavljanje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza - taxi prijevoz
Obavljanje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza stvari - autoprijevoznik
Obavljenje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza lica autobusom
Obavljanje obrtničke djelatnosti prijevoz lica zaprežnim vozilima – fijakerom
Obavljanje prijevoza za vlastite potrebe
Izmjena/nastavak rada radnje/djelatnosti
Promjena poslovnog sjedišta radnje / djelatnosti
Odobrenje za trajnu – privremenu odjavu rada radnje/djelatnosti
Ispunjavanje minimalno-tehničkih i drugih uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizička lica)
Ispunjavanje minimalno-tehničkih i drugih uslova za obavljanje turističke djelatnosti-putnička agencija
Ispunjavanje minimalno-tehničkih i drugih uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravna lica)
Obavljanje turističke djelatnosti
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Ovjera Normativa o utrošku namirnica za pojedina jela, pića i napitke i cjenovnike (za fizička i pravna lica)
Prijava o početku rada pravnog lica – poslovne jedinice u skladu sa članom 14. Zakona o unutrašnjoj trgovini
Zahtjev za utvrđivanje nemajene poslovnog prostora
Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi ili ne vodi službena evidencija
Uvjerenje da se vodi ili ne vodi u registrima za obavljanje djelatnosti
Povrat pogrešno ili više uplaćene takse
Povrat novčanih sredstava zbog odustajanja od zahtjeva
Potvrda o upisu u RPG i RK
Upis i promjene u RPG i RK
Potvrda o držanju stoke (obrazac A-12)
Obrazac PI trgovina
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti
Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
Priznavanje prava na dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus
Priznavanje prava na dječiji dodatak porodicama koje podliježu imovinskom cenzusu
Dodjela novčane pomoći
Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za opremu djeteta i priznavanje prava na pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci ili dodatnu ishranu za majku-dojilju
Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu civilnih žrtava rata
Ostvarivanje statusa člana porodice CŽR i prava na porodičnu invalidninu
Participiranje u liječenju teško oboljelih lica sa područja Općine Ilidža
Prestanak prava na isplatu lične, porodične invalidnine, civilnih žrtava rata zbog promjene prebivališta
Priznavanje prava za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke za vrijeme dok nije u radnom odnosu
Priznavanje prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta
Promjene podataka u radnoj knjižici (upis radnog staža, promjena prezimena/imena/matičnog broja, upis školske spreme, povrat)
Promjena u ostvarivanju prava majki-porodilja
Promjena u ostvarivanju prava na dječiji dodatak
Radna knjižica prvi put (završena škola u tekućoj godini) i Duplikat radne knjižice
Radna knjižica stranim državljanima kao i stranim državljanima s radnom dozvolom
Priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama - pravo na boravak djece u iznosu 100% ili 50% ili 30% od ekonomske cijene boravka
Uvjerenja o korištenju prava CŽR, o statusu povratnika, raseljenog lica i druga uvjerenja iz sl. evidencije
Ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu djece i starijih osoba koja su u stanju socijalne potrebe
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba civilnih žrtava rata
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do 15 godina starost
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu raseljenih lica i povratnika
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama preko 65 godina

Ova služba trenutno nema formulara!

Ova služba trenutno nema formulara!

Ova služba trenutno nema formulara!