Mjesne zajednice

Naziv MZ

ADRESA MJESNE ZAJEDNICE

TELEFON 

E-mail

Butmir

Butmirska cesta br. 58

685-023

mz.butmir@opcinailidza.ba

Donji Kotorac

Branilaca Donjeg Kotorca br. do 26

684-344

mz.dkotorac@opcinailidza.ba

Sokolović Kolonija

Trg 22. Aprila br.10

514-988

mz.skolonija@opcinailidza.ba

Hrasnica I

Trg branilaca Hrasnice bb

511-600

mz.hrasnica1@opcinailidza.ba

Hrasnica II

Stari drum br.48 A

511-585

mz.hrasnica2@opcinailidza.ba

Ilidža Centar

Abdulaha Ef. Kantamirije br.2 A

622-089

mz.icentar@opcinailidza.ba

Lužani

Hamze Čelenke br.62

621-534

mz.luzani@opcinailidza.ba

Vreoca

Blažujski drum br.17

624-780

mz.vreoca@opcinailidza.ba

Vrelo Bosne

Blažujski drum br.17

624-780

mz.vbosne@opcinailidza.ba

Blažuj

Vlakovo br. 102 B

692-001

mz.blazuj@opcinailidza.ba

Rakovica

Rakovička cesta br.341

404-056

mz.rakovica@opcinailidza.ba

Osjek

Osik br.292

699-034

mz.osjek@opcinailidza.ba

Otes

Fadila Hadžića br.do 13 A

624-824

mz.otes@opcinailidza.ba

Stup

Nikole Šopa br.52 A

455-414

mz.stup@opcinailidza.ba

Stup II

Dobrinjska br.2 A

622-034

mz.stup2@opcinailidza.ba

Stupsko Brdo

Dr.Kasima Begića br.111

460-524

mz.sbrdo@opcinailidza.ba

 

MJESNA ZAJEDNICA BUTMIR

Adresa: Butmirska cesta br. 58

STANOVNIŠTVO:
Broj stanovnika:cca 5.700
Broj domaćinstava:cca 1.631
_____________________________

TERITORIJA MZ-e:
MZ Butmir nalazi se na istoku općine i graniči sa MZ Stup II, MZ Ilidža Centar, MZ Lužani, MZ Sokolović Kolonija, MZ Hrasnica I, MZ Donji Kotorac i entitetom RS.
Granica MZ Butmir sa MZ Stup II nalazi se na sjeveru i sjeveroistoku, polazi od kraja ulice Aerodromska uz ograđeni prostor „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“ u smjeru sjeverozapada, a završava na kraku Butmirske ulice paralelno sa ogradom „Termalne rivijere Ilidža“.
MZ Butmir sa MZ Ilidža Centar graniči na sjeveru i sjeverozapadu i proteže se od ograđenog prostora „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“, presijeca Butmirsku cestu i ide paralelno uz ograđeni prostor Termalne rivijere, kojim se proteže do korita rijeke Tilave, nizvodno, do ušća u rijeku Željeznicu, čime završava granicu sa MZ Ilidža Centar.
Granica MZ Butmir sa MZ Lužani se nalazi na zapadu i proteže se od korita rijeke Željeznice i ušća rijeke Tilave do mosta Alije Izetbegovića.
Granica MZ Butmir sa MZ Sokolović Kolonija nalazi se na zapadu, jugu i jugozapadu i proteže se od mosta Alije Izetbegovića, uzvodno koritom rijeke Željeznice, siječe Most spasa do kraja granice prve vodozaštitne zone.
Granica MZ Butmir sa MZ Hrasnica I nalazi se na jugu i proteže se od granice prve vodozaštitne zone uzvodno koritom rijeke Željeznice do utvrđene entiteske granice.
Granica MZ Butmir sa MZ Donji Kotorac nalazi se na istoku i proteže se od utvrđene entitetske linije, ide ograđenim prostorom vojne baze do korita rijeke Tilave, zatim nizvodno do Aerodromske ulice, potom nastavlja Aerodromskom ulicom i dalje se pruža požarnim putem do ograđenog prostora „ Međunarodnog aerodroma Sarajevo“ gdje završava granicu sa MZ Donji Kotorac i zaokružuje cjelinu.
Ukupna površina mjesne zajednice je 480 ha, u kojoj je izgrađeno 1.545 individualnih stambenih objekata i 20 stanova u objektima kolektivnog stanovanja.

Karta MZ Butmir

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI KOTORAC

Adresa: Branilaca Donjeg Kotorca do br. 26

STANOVNIŠTVO:
Broj stanovnika: cca 471
Broj domaćinstava: cca 155
____________________________________

TERITORIJA MZ-e:
MZ Donji Kotorac, nalazi se na istoku općine i graniči sa MZ Stup II, MZ Butmir, enitetom Republika Srpska i općinom Novi Grad.Granica MZ Donji Kotorac sa MZ Stup II nalazi se na sjeveroistoku, polazi od granice sa općinom Novi Grad i ide ograđenim prostorom „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“ sve do kraja Aerodromske ulice. Granica MZ Donji Kotorac sa MZ Butmir nalazi se na zapadu i proteže se od ograđenog prostora „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“, ide Aerodromskom ulicom do mosta na rijeci Tilavi i uzvodno koritom rijeke se proteže do ograđenog prostora vojne baze, te nastavlja uz ograđeni prostor vojne baze, prolazi pored hipodroma sve do utvrđene entitetske linije. Utvrđena entitetska linija koja se nalazi na jugoistoku MZ Donji Kotorac, spaja se sa granicom općine Novi Grad i tako zaokružuje cjelinu. Ukupna površina mjesne zajednice je 127 ha, u kojoj je izgrađeno 138 individualnih objekata.

Karta MZ Donji Kotorac

 

MJESNA ZAJEDNICA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

Adresa: Trg 22. Aprila br. 10

STANOVNIŠTVO:
Broj stanovnika: cca 8.152
Broj domaćinstava: cca 1.918
____________________________________

TERITORIJA MZ-e:
MZ Sokolović Kolonija nalazi se u centralnom dijelu općine i graniči sa MZ Lužani, MZ Hrasnica II, MZ Hrasnica I i MZ Butmir.
Granica MZ Sokolović Kolonija sa MZ Lužani nalazi se na zapadu i sjeverozapadu i proteže se od mosta Alije Izetbegovića na rijeci Željeznici, zatim ide koritom vodotoka Večerice uzvodno i završava paralelno sa krajem kraka ulice Jasike.
Granica MZ Sokolović Kolonija sa MZ Hrasnica II nalazi se na jugozapadu i zapadu i proteže se od kraka ulice Jasike pa okomito preko polja spušta na krak ulice Igmanska cesta i dalje nastavlja ulicom Igmanska cesta u pravcu Glavogodine. Preko polja u smjeru juga, obuhvatajući dva kraka ulice Podigmanska, spušta se do kraja ulice Zeleni put, a završava na ulici Hrasnička cesta prije spajanja ulica Hrasnička cesta i Umihana Čuvidina, zatim ogradom KJKP Park spaja se sa ulicom Bjelašnička, te završava do objekata vodozaštitne zone.
Granica MZ Sokolović Kolonija sa MZ Hrasnica I nalazi se na jugu i jugoistoku i proteže se od objekata vodozaštitne zone sve do rijeke Željeznice.
Granica MZ Sokolović Kolonija sa MZ Butmir nalazi se na sjeveroistoku i istoku i proteže se koritom rijeke Željeznice nizvodno sve do mosta Alije Izetbegovića, presjecajući Most spasa i zaokružuje cjelinu.
Ukupna površina mjesne zajednice je 169 ha, u kojoj je izgrađeno 1.770 individualnih stambenih objekata i 496 stanova u objektima kolektivnog stanovanja.

Karta MZ Sokolović Kolonija