POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 25/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2017.godinu”

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama,  u ime OPĆINE ILIDŽA pozivam Vas da dostavite ponudu

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA
Adresa:  Butmirska cesta 12
Identifikacijski broj: 4200319720000
Adresa: Butmirska cesta 12 ,Ilidža 71210
Telefon:  033  775-600
Faks: 033  637 – 862
E-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba
Web stranica: www.opcinailidza.ba

Kontakt osoba: Almedin Muratović
Telefon: :  033  775-682
Faks: 033 637 862,
e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba


   2. Predmet nabavke


2.1 Predmet javne nabavke je Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2017.godinu

2.2 Oznaka i naziv iz JRJN: 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima
                                             55520000-1 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
2.3 Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 15.000,00KM bez PDV-a.

2.4 Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2017.godine

2.5 Račun ili faktura  za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

2.6 Ugovorni organ će u skladu sa članom 4 stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu.
      
 3. Kriterij dodjele ugovora

3.1 Nije primjereno.


4. Uslovi za učešće i potrebni dokazi


 4.1   Kandidata/ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim             registrima za pružanje predmetnih usluga, što dokazuje registracijom/rješenjem za obavljanje predmetne djelatnosti- obična kopija.
4.2 Izjava iz člana 52 Zakona (izjava se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije)
4.3. Ovjeren cjenovnik hrane i pića

5. Priprema ponuda i dostavljanje ponuda
5.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

5.2  Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Butmirska cesta 12, Općina Ilidža  

5.3  Ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za JN 25/17  - Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2017.godinu - ne otvarati”.

         6. Rok za dostavljanje ponuda

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 09.03.2017.godine u  11.30 sati.


 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                Prof.dr. Senaid Memić