ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 39/17

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

JRJN: 71521000-6  Usluge nadzora gradilišta

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski postupak

888-7-2-102-3-57/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Institut za građevinarstvo  IG  doo, ul. K. P. Karađorđevića 92-98 Banja Luka   ID broj 4400918310005

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 2.176,20 KM

Rok izvršenja: prema realizaciji projekta nad kojim se vrši nadzor.

Plaćanje po pruženoj usluzi

 

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

04.05.2017. godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 39/17

 

I

Ponuda  Institut za građevinarstvo ”IG” doo, ul.  Kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka, u iznosu od  2.176,20 KM sa PDV-om , proglašava se najpovoljnijom, za JN 39/17 „Nadzor na realizaciji projekata rekonstrukcija ulice Joze Penave i projekata rekonstrukcija ulice Remze Ahmetović (i faza)”.

II

Ponuđač Institut za građevinarstvo ”IG” doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora-okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-12099/17, (broj obavještenja sa portal javnih nabavki 888-7-2-102-3-57/17 od  dana 21.03.2017.godine) pokrenuta je nabavka JN 39/17 „Nadzor na realizaciji projekata rekonstrukcija ulice Joze Penave i projekata rekonstrukcija ulice Remze Ahmetović (i faza)”,  putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Zaprimljena je samo jedna ponuda, blagovremeno dostavljena od strane Institut za građevinarstvo ”IG” doo. Obzirom da je dostavljena ponuda u u skladu sa zahtjevima ugovrnog organa i u okviru obezbijeđenih sredstava za ovu nabavku odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

Općinski načelnik                                  

Prof.dr. Senaid Memić