OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 67/16 „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 67/16 „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“

1.

Opis i Oznaka po JRJN

48621000-7  Programski paket za operativni sistem velikog centralnog kompjutera

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-1-133/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

IMTEC D.O.O. SARAJEVO  4200918780002 Ilijaš  Bosna i Hercegovina

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 38.354,94  KM  

Rok izvršenja: 5 dana

Plaćanje: Na osnovu  faktura u roku od 7 dana

Garantni rok: 12 mjeseci

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

11.07.2016.godine

 

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

 

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 67/16

 

I

Ponuda ponuđača  „IMTEC“ d.o.o., ul. Pijačna br. 114, Ilidža proglašava se najpovoljnijom, za JN 67/16  „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“

II

      Ponuđač „IMTEC doo obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, dokaz o statusu o statusu Microsoft Gold partner, Microsoft Gold OEM partner, Microsoft Gold Devices and Deployment, Microsoft Silver Midmarket Solutions, potvrdu o uspješno izvršenim poslovima - najmanje jednog Microsoft Ugovora i Ovlaštenje za prodaju Autodesk proizvoda izdato od Autodesk distributera.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-2063/16-4 i poziva za dostavu ponuda (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki: 888-7-1-133-3-81/16  od  dana 31.05.2016.godine) pokrenuta je JN 67/16  „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponudu je  blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač „IMTEC“ DOO.  Analizom ponude, utvrđeno je da je ponuđač dostavio traženu dokumentaciju i da isti ispunjava sve uslove iz konkurentskog zahtjeva. Komisija je utvrdila da je  najpovoljnija ponuda ponuđača „IMTEC“ d.o.o čija cijena ponude sa PDV –om iznosi  38.354,94 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo da izjavi žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Prof.dr.Senaid Memić