OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 63/16 „području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled Periodični pregled i ispitivanje protupožarnih aparata, hidranata u objektu Općine protivpožarnih aparata u službenim vozilima Općine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 63/16 „području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled  Periodični pregled i ispitivanje protupožarnih aparata, hidranata u objektu Općine  protivpožarnih aparata u službenim vozilima Općine Ilidža 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

35111320-4  Prenosivi aparati za gašenje 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-2-121/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

  Vatroteh inžinjering d.o.o. Sarajevo  4201733350008 Vogošća

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 2.448,81  KM  

Rok izvršenja: 12 mjeseci

Plaćanje: Na osnovu  faktura u roku od 7 dana

Garantni rok: 6 mjeseci

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

27.06.2016.godine

 

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

 

 

O D L U K A

O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 63/16

I

Ponuda ponuđača  „VATROTEH INŽINJERING“ doo, ul. Igmanska bb, Sarajevo proglašava se najpovoljnijom, za JN 63/16 „Periodični pregled i ispitivanje protupožarnih aparata, hidranata u objektu Općine  Ilidža kao i u objektima MZ-a na području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled protivpožarnih aparata u službenim vozilima Općine Ilidža“.

II

Ponuđač „VATROTEH INŽINJERING“ doo obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-1596/16-4 i poziva za dostavu ponuda (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki: 888-7-2-121-3-74/16 od  dana 12.05.2016.godine) pokrenuta je nabavka JN 63/16 „Periodični pregled i ispitivanje protupožarnih aparata, hidranata u objektu Općine  Ilidža kao i u objektima MZ-a na području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled protivpožarnih aparata u službenim vozilima Općine Ilidža“, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ dd Tuzla, „PROVING“ doo Sarajevo, „VATROTEH INŽINJERING“ doo Sarajevo, „VATROSISTEMI“doo Sarajevo.  Analizom ponuda, utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili traženu dokumentaciju i da isti isunjavuju sve uslove iz konkurentskog zahtjeva. Obzirom da je u ovoj nabavci kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača „VATROTEH INŽINJERING“ doo čija cijena ponude ukupno  iznosi 2.448,81 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Prof.dr.Senaid Memić