OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 61/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vrelo Bosne“

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 61/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vrelo  Bosne“

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45111291-4  Radovi uređenja gradilišta

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-136/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

 ZZ "GROS-COMP"  4200484840001 Hadžići  Bosna i Hercegovina

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 36.637,52  KM  

Rok izvršenja: 30 dana

Plaćanje: Na osnovu  faktura u roku od 7 dana

Garantni rok: 12 mjeseci

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

27.06.2016.godine

 

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

 

 

Na osnovu člana 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), donosi se

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 61/16

I

Ponuda ponuđača  „GROS COMP“ZZ, ul.Hadželi  br. 8, Hadželi, proglašava se najpovoljnijom, za postupak JN 61/16 „Građevinsko-zanatski radovi u objektu općine Ilidža”

II

Ponuđač „GROS COMP“ZZ obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-1597/16-4 i poziva za dostavu ponuda (Broj obavještenja sa portal javnih nabavki: 888-7-3-119-3-73/16 od  dana 06.05.2016.godine) pokrenut je postupak JN 61/16 „Građevinsko-zanatski radovi u objektu općine Ilidža”, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: „INTERART“ doo Tuzla, „FAIN INŽINJERING“ doo Sarajevo, „GALBOLS“ doo Sarajevo, „INTERMING“ doo Sarajevo, „INTER-COM“ doo Zenica, „DEBOS“ doo Sarajevo, „KOLINVEST“ doo Sarajevo, „GROS –COMP“ zz Hadžići.  Analizom ponuda, utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili traženu dokumentaciju i da isti isunjavuju sve uslove iz konkurentskog zahtjeva. Obzirom da je u ovoj nabavci kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača „GROS –COMP“ zz  čija cijena ponude ukupno  iznosi 36.637,52 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Prof.dr.Senaid Memić