OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 40/16 Nabavka rovokopača/utovarivača - kombinerke

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 40/16 Nabavka rovokopača/utovarivača - kombinerke

1.

Opis i Oznaka po JRJN

34513250-3  Opis  Glavni predmet  Bageri

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-1-1-84/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

  TERRA BIH D.O.O.  4200768280006 Hadžići  Bosna i Hercegovina

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sabez PDV-a PDV-om 2.448,81  KM  

Rok izvršenja: 60 dana od dana potpisivanje ugovora

Plaćanje: Na osnovu  faktura u roku od 7 dana

Garantni rok: 36 mjeseci

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

30.06.2016.godine

 

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), donosi se

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 40/16

I

Ponuda ponuđača „TERRA BiH“ D.O.O. Sarajevo Ul. Binježevo 137, Hadžićiproglašava se najpovoljnijom, za JN 40/16 „Nabavka rovokopača/utovarivača – kombinerke”

II

Ponuđač „TERRA BiH“ D.O.O. Sarajevo obavezan je u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti dokaze  iz člana 45. Zakona kojim se dokazuje lična sposobnost ponuđača, ovjerene kopije Izvoda iz jedinstvenog registra transakcijiskih računa BiH  i ovjerene kopije potvrda poslovnih banki da je ponuđač solvenatan u posljednjih šest mjeseci.                                   

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u  zahtjevu za otvoreni postupak.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-2611/15-4 od 14.03.2016.godine godine (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki: 888-1-1-84-3-41/16 od  17.03.2016.g.pokrenuta je nabavka JN 40/16„Nabavka rovokopača/utovarivača – kombinerke”, putem otvorenog postupka. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: „TEKNOXGROUP BH“ D.O.O. Sarajevo i „TERRA BiH“ D.O.O. Sarajevo. Analizom ponuda, utvrđeno je da ponude ponuđača u potpunosti zadovoljavaju uslove koji su dati u tenderskoj dokumentaciji. Obzirom da je u ovoj nabavci kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača „TERRA BiH“ D.O.O. Sarajevo čija cijena ponude sa PDV –om i carinom iznosi   166.023,00 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od deset dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

OPĆINKI NAČELNIK

Prof.dr.Senaid Memić