JN 21/17 „Rekonstrukcija ulice Remze Ahmetović (I faza)”

 

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45233142-6 Radovi na popravci  cesta

 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-61-3-41/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

GP ING doo, ul. Hifzi Bjelevca 5, Ilidža  ID broj 4201911800004

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 62.595,00 KM

Rok izvršenja 30 dana.

Plaćanje u roku od 30 dana od dana završetka radova

Garantni rok 2 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

15.05.2017. godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA ZA 21/17

 

 

I

Poništava se Odluka o izboru MEVLUDIN- COMMERC doo, ul. Zeleni put 62, Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za JN 21/17  „Rekonstrukcija ulice Remze Ahmetović (I faza)”, broj 04-14-692/17-4 od 27.03.2017.godine iz razloga što imenovani ponuđač nije u ostavljenom roku dostavio uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza

 

II

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču  GP ING doo,  ul. Hifzi Bjelevca 5, Ilidža, čija ponuda bez PDV-a  iznosi 53.500,00 KM.

 

III

Ponuđač GP ING doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

IV

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 04-14-692/17, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-3-61-3-41/17 od  dana 15.02.2017.godine) pokrenuta je nabavka JN 21/17  „Rekonstrukcija ulice Remze Ahmetović (I faza)”, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT doo, GRAKOP doo, GP ING doo, TWI doo, MEVLUDIN- COMMERC doo, , SARAJEVOPUTEVI dd i BOSMAN doo. U ponudi ponuđača MUJIĆ EXPORT-IMPORT doo utvrđeno je postojanje računske greške čiju je ispravku ponuđač prihvatio. Utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili tražene dokaze kojii se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti. Obzirom da je za ovu javnu nabvku predviđeno provođenje e-aukcije, ugovorni organ je istu zakazao za 09.03.2017.godine. Nakon provedene e-aukcije i kriterija  “najniža cijena” utvrđena je konačna rang lista ponuđačakako slijedi :

  1. BRAĆA MUJIĆ EXPORT- IMPORT doo, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  iznosi  930,00 KM
  2. MEVLUDIN COMMERC doo, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  000,00 KM
  3. GP ING doo., čija cijena ponude bez PDV –a  iznosi   500,00 KM
  4. Bosman doo, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  590,00 KM
  5. W.I doo, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  74.050,00 KM
  6. GRAKOP doo, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  293,50 KM
  7. SARAJEVOPUTEVI dd, čija cijena ponude bez PDV –a iznosi  793,00 KM

 

Ugovorni organ 13.03.2017.godine donosi odluku broj 04-14-692/17-2 kojom se ugovor dodjeljuje BRAĆA MUJIĆ EXPORT- IMPORT doo, kao najpovoljnijem ponuđaču. Izabrani ponuđač je Odluku zaprimio 17.03.2017.godine, a po navedenoj odluci je bio obavezan roku od 7 dana od dana prijema iste Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza. Kako izabrani ponuđač u osatvljenom roku nije dostavio tražene dokaze, ugovrni organ je ocijenio da su se ispunili uslovi iz člana 72. stav (3) tačka a).Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14) za dodjelu ugovora drugorangiranom ponuđaču.

Dana 27.03.2017.godine ugovorni organ donosi odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču ponuđaču  MEVLUDIN- COMMERC doo. Izabrani ponuđač je Odluku zaprimio 30.03.2017.godine, a po navedenoj odluci je bio obavezan roku od 7 dana od dana prijema iste Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza. Kako ponuđač u ostavljenom roku  nije dostavio traženu dokumentaciju, a imajući u vidu rang listu prihvatljivih ponuda ugovorni organ dodjeljuje ugovor sljedećem sa rang liste, odnosno ponuđaču GP ING doo.

 

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

 

                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                        

                                                                                                                                               prof. dr. Senaid Memić