JN 15/17 Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Otvoreni postupak

888-1-3-28-3-22/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

ORMAN doo ul. Žrtava domovinskog rata bb, Kiseljako, ID broj: 4236041830008

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 128.186,01 KM

Rok izvršenja 60 dana.

Plaćanje po obavljenom poslu i ispostavljenim mjesečnim situacijama

Garantni rok 2 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

17.04.2017. godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

 

JN 15/17 Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 15/17

 

I

Ponuda ponuđača  ORMAN doo, ul.Žrtava domovinskog rata  bb, Kiseljak, u iznosu od 149.977,63 KM sa PDV-om proglašava se najpovoljnijom, za JN 15/17 Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe.

II

Ponuđač ORMAN doo obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenja  iz člana 45. stav (2) tačka a), b) c), i d), zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i dokumente iz tačke 10.3.1 pod  a), b) i c) tenderske dokumentacije.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-483/17 i obavještenja o nabavci broj    888-1-3-49-3-33/17 od 07.02.2017.godine, pokrenut je otvoreni postupak nabavke za  JN 15/17 Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Ponude su blagovremeno su dostavili sljedeći ponuđači: MGBH doo, Konzorcij  TELEFONGRADNJA doo i AA KOMERC doo, MIBRAL doo, BUJICE doo, SELA doo,  MANJO doo, BOSMAN doo, OXA  doo, i ORMAN doo. Obzirom su svi ponuđači ispunili uslove tražene Tenderskom dokumentacijom a da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača ORMAN doo čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 149.977,63 KM.  Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od deset dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                    Prof.dr. Senaid Memić