ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

Broj: 01-02-3354/15-5

Ilidža, 30.09.2015.godine

 


Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije  Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 100/13), članova 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/14),  Općinsko vijeće Ilidža na 31.redovnoj  sjednici  održanoj dana  30.09.2015. godine,  donijelo je

 

 

O D L U K U

O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG

GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

Član 1.

Raspisuje se javni oglas za prodaju neizgrađenog   građevinskog  zemljišta u državnom vlasništvu  putem   javnog  nadmetanja – licitacije,  radi izgradnje   poslovnog  objekta  u ulici  Šehitluci do br.2  u  naselju Hrasnica i u skladu sa Regulacionim planom "Hrasnica“ . Zemljište je  označeno  kao dio  kč.br. 1394/5  u površini od 76 m2 ,  k.o. Hrasnica,  kojoj odgovara  k.č. br. 1282/1 k.o  Hrasnica, vlasništvo Općine Ilidža sa dijelom 1/1.

 

     - Lokacija:                              Naselje Hrasnica (ul. Šehitluci  do br.2)

     - Površina likacije:                 762 ,

     - Namjena objekta:                Poslovni objekat

     - Spratnost objekta:               Pr +S

Član 2.

Javni  oglas  za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za  izgradnju stambeno- poslovnog  objekta  provest će se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje  nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine  Federacije BiH", br. 17/14). 

Javni  oglas  iz stava 1. ovog  člana objavit će  Općinski  Načelnik u Dnevnom listu "Oslobođenje", web sajtu općine i oglasnoj ploči Općine Ilidža i to najkasnije 15 dana prije dana određenog za  licitaciju.

Pravo učešća na  oglas  imaju domaća i strana  fizička i pravna lica koja u skladu sa Zakonom mogu steći pravo  vlasništva  na teritoriju Federacije.

 

                                                                                                              Član 3.

Početna prodajna  cijena za neizgrađeno  građevinsko  zemljište iz člana 1. ove Odluke iznosi 100,00 KM/1 m2  zemljišta.

Iznos naknade za prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta – renta koju je investitor u obavezi platiti utvrditi će se posebnim rješenjem  Službe za imovinsko –pravne poslove  u skladu sa važećom  Odlukom o visini rente,  a nakon izdavanja urbanističke saglasnosti.

 

                                                                                                              Član 4.

 Uvid u dokumentaciju o nekretnini,  razgledanje nekretnine može se ostvariti u Općini Ilidža i  kontaktom na telefon 775-696 i 775-715.Licitacije će se obaviti dana  28. 10 (oktobra) 2015 godine  u 11,00 časova,  u sobi broj 107  na prvom spratu – Općina Ilidža.

 

  Član 5.

Kaucija za učešće u postupku  javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcele koja je predmet licitacije i iznosi 750,00 KM i ista se uplaćuje na  Depozitni račun   Općine Ilidža  broj: 3380002210024598 (UniCredit Bank), vrsta prihoda 721239,  šifra  Općina 078, svrha uplate – uplata kaucije za licitaciju. Dokaz o uplati  kaucije  će biti  potrebno  predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Kaucija se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju , odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora.

Učesniku u javnom  nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćena  kaucija će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

Član 6.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene,  prenosa vlasništva i posjeda, vrijeme i način predaje nekretnine u posjed  kupcu   kao i obaveza plaćanja propisanih naknada.

Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje plaćene  kapare) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji.

Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor  i gubi pravo na povrat kapare.

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed  kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu  - Općini Ilidža  u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu.Troškove  notarske obrade  kupoprodajnog  ugovora,  troškove upisa prenosa vlasništva i poreza na promet nepokretnosti snosi kupac.

Član 7.

Ova  Odluka  stupa na snagu  danom donošenja  i ista će biti  objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                           Muhamed Omerović

DOSTAVLJENO:
1.    Općinski načelnik
2.    Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije
putem Službe za imovinsko-pravne, stambene...
3.    Služba za finansije
4.    Služba za imov.prav.stam.geod.pos.i kat.nek.
5.    Pravobranilaštvo općine Ilidža
6.    Za objavu „SNKS“
7.    Evidencija
8.    a/a