Javni poziv raseljenim osobama u općini Ilidža za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa-osiguranje 18 stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja

Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru  Regonalnog stambenog zbrinjavanja(RSP) se dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH u vidu :

Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim    standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika ,”Službeni glasnik BiH “, broj :74/2012 od 24.09.2012  godine ,uključujući iI standard iz CEB politike za zaštitu životne stredine ), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog socijalnog stanovanja ,u cilju integracije u mjestu raseljenja.


Sredstva će se osigurati iz kontribucija donator u Fondu Regionalnog stambenog programa kojima upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.


Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,a implementator Projekta  je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
I-OPĆI KRITERIJI /USLOVI ZA DODJELU POMOĆI

Opći kriteriji/uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu i rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP) su .


Korisnik je raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ,a zbog opravdanih specifičnih razloga nije u mogućnosti da se vrati u prijeratno mjesto življenja i u potrebi je za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem ,ukjlučujući različite modele neprofitnog –socijalnog stanovanja .

a .)    .korisnik je raseljena osoba iz perioda 1991-1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa ,koji je u potrebi za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem ,

b.)     korisnik i njegovi članovi domaćinstva  od 1991 godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu  koja se smatra uslova za stanovanje ,a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimum stambenih uslpova i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje  dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standard o minimum stambenih uslova,

c.)    korisnik nije dovoljno raspolagao svojom imovinom ili stanom iz 1991 godine (prodaja,zamjena,poklon).


II-POSEBNI KRITRIJI ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI

Posebni kriteriji ranjivosti prema kojima se određuje pripadnost ugroženim kategorijama su:

a.)    Korisnici koji žive u nedostojnim uslovima ,kao što su domaćinstva :
-bez tekuće vode,
-bez struje ,
-bez sanitarnih uslova I sl.

b.)  Osobe sa invaliditetom /onesposobljenjem  koje imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed bolesti ,ozljeda  ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe  koje trebaju riješiti kako bi se omogućilo  da te osobe funkcioniraju ;

c) Osobe sa teškim zdravstvenim stanjem/hronični bolesnici ,kao što su osobe koje trabaju medicinski tretman  i njegu ,u uslovima koji mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja ;

d.) Domaćinstva čiju su nosioci samohrani roditelji ,staratelji ili hranitelji ,sa jednim ili više maloljetnih članova.

e.) Osobe ili parovi koji žive same bez podrške porodice ,a koji su stariji od 60godina :

f.) Žene suočene sa rizikom usljed svog spola,kao što su
   -samohrane majke
   -udovice
  -žene žrtve nasilja i sl.

g.)Maloljtnici sa roditeljima /starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku ,kao u slučajevima :
- kad nepohađaju školu ,
-kad imaju posebne obrazovne potrebe ,
-kad su u sukobu sa zakonom ,
-maloljetni supružnik i sl.

h.) Maloljetnici koji trenutno žive bez roditeljskog staranja ili drugog zakonitog pazitelja /staratelja;

i.)  Potrebe za posebnom pravnom iI fizičkom zaštitom ,kao što su :

-porodice poginulih boraca ,
-porodice nestalih osoba ,porodice umrlih civilnih žrtava rata ,
-bivši ratni zarobljenici/ logoraši,
-žrtve zlostavljanja ili nasilja ,uključujući nasilje u porodioci i nasilje na osnovu spola-bilo da se radio o nasilju u zemlji porijekla ,za vrijeme sukoba  ili zemlji prihvata,
-pripadnici kategoriji manjinskih povrataka  I sl.

III-DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ISPUNJAVANJE OPĆIH KRITERIJA

1.Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom /pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe .

2.Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I, stav a.),b.) i c.) dokazuje se potvrdom /uvjerenja nadležnog organa i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti ,uključujuči I provjeru po službenoj dužnosti.

Uz navadene dokumente potrebno je dostaviti kućnu listu i ovjerene kopije ličnih karata za punoljetne članove navedene na kućnoj listi ,a za maloljetne članove izvode iz matične knjige rođenih.IV –NAČIN DOKAZIVANJA I PROVJERE ISPUNJAVANJA POSEBNIH   KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija ,korisnik označava  u obrascu prijave ,uz potpisanu i ovjerenu izjavu sa saglasnošću  podnositelja prijave za proslijeđivanje ličnih /osobnih  i ostalih podataka u cilju provjere  tačnosti i vjerodostojnosti .
Prilikom podjele pomoći ,korisnici koji ispunjavaju opće uslove  propisane Uputstvom ,dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih kriterija na osnovu kojih su njihove prijave vrednovane.
U slučajevima kada se ustanovi da su pojedini korisnici dali netačne podatke  u prijavi i neistinite navode u izjavi  i da ne ispunjavaju posebne kriterije na osnovu kojih su njihove prijave vrednovane ,korisniku će se umanjiti pripadajući broj bodova po osnovu određenog kriterija koji nije ispunjen.


V-PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijava se podnese na propisanom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija na adresi : Općina Ilidža ,ul.Butmirska cesta br.12 sa naznakom za “JAVNI POZIV “raseljenim osobama u općini Ilidža za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP U BiH).
Prijave se mogu preuzeti u prostorijama Općine Ilidža ,Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice ,Vilsonovo šetalište br.10,i  na web stranici Općine Ilidža.
Javni poziv ostaje otvoren od   12 .08.2015 godine do 02.09.2015 godine (15 radnih dana ) od dana objavljivanja na oglasnoj ploći Općine i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ,i web stranici Općine Ilidža.

Za aplikante koji su podnijeli zahtjev za rješavanje stambeog zbrinjavanja po modelu socijalnog stanovanja u 2013 godine potrebno je da obnove aplikacijeu.

                                                                                                                      NAČELNIK   OPĆINE

                                                                                                                       Prof.dr.Senaid Memić