JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilidža ("Sl.novine Kantona Sarajevo", br. 26/09),na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

 

R/b

Adresa poslovn. Prostora

Poslovna zona

Površina

Početna cijena zakupnine

Namjena

Vremenski period dodjele u zakup

Oštečenost poslovnog prostora

1.

Emira Bogunića Čarlija broj 4

 

   extra

   zona

Poslovna prostorija površine 83,00 m2

20,00

KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. 

Uslovan

2

 

.

Mustafe Pintola broj 25

 

 

 

   extra

   zona

Poslovna prostorija površine 51,00 m2

20,00

KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. 

Uslovan

 

 

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Pismene prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom pravnog lica ili imenom i prezimenom fizičkog lica, adresom i telefonom podnosioca ponude, uz priloženu original ili ovjerenu kopiju potvrde Službe za finansije Općine Ilidža o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini, original ili ovjerenu kopiju potvrde nadležnog organa  Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama. Ponuđena zakupnina se nesmije ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili na pola novčane jedinice zvanične valute Bosne i Hercegovine.

Ponude se predaju putem pošte ili na protokol Općine Ilidža, ul.Butmirska cesta br. 12, sa naznakom "Javni oglas za poslovne prostorije".

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Komisija je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i prijedlog rješenja o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti Općinskom načelniku.

Ukoliko ponuda zakupca koji koristi poslovnu prostoriju nije najpovoljnija,Komisija je dužna istom ponuditi zakup pod uslovima najpovoljnije ponude.

Rezultati javnog oglasa biće objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ilidža i biće dostavljeni svim učesnicima javnog oglasa.

          

 

                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                            Prof.dr.Senaid Memić