Za besplatnu pravnu pomoć obratilo se 650 građana

U Općini Ilidža od 1.januara do 31. decembra 2016. za  besplatnu pravnu pomoć obratilo se  650, građana,  od čega 444 za sastavljanje pismenih podnesaka , a 206 za usmeni savjet.  Pružanje pravne pomoći u oblasti radnih odnosa odnosilo se na sastavljanje tužbi i preinake tužbi, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, neisplaćenih plaća, nezakonitog otkaza ugovora o radu i drugih potraživanja iz radno-pravnog odnosa.Također, sastavljane su i žalbe Odboru državne službe za žalbe,  zbog prestanka radnog odnosa, žalbe na odluke poslodavca-direktora o izboru kandidata i zapošljavanju po osnovu konkursa-oglasa, prigovori na odluke poslodavaca o preraspodjeli radnog vremena, noćni rad i posebnu zaštitu radnika koji rade noću, te pravo radnika na povećanu plaću.Tako je napisano sedam tužbi, tri preinaka tužbe, tri prijedloga za izvršenje sudske presude, devet  žalbi , dva prigovora i dva zahtjeva.

U oblasti boračko-invalidske zaštite pružanje pravne pomoći se uglavnom odnosilo na sastavljanje tužbi Vrhovnom sudu FBiH nakon provedenog postupka revizije, odnosno zakonitog korištenja prava korisnika po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica i sastavljeno je pet tužbi, osam  žalbi, te dva zahtjeva.

Pružana je pravna pomoć i licima u stanju socijalne potrebe i to  uglavnom sastavljanjem podnesaka radi priznavanja prava na ličnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, dječiji dodatak, ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta i novčane pomoći za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu.Napisano je 25 žalbi iz te oblasti.

Pravna pomoć se pružala građanima i iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u vidu sastavljanja žalbi i tužbi protiv rješenja Federalnog zavoda za PIO/MIO u vezi ostvarivanja prava na invalidsku i porodičnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju  i to jedna tužba i 20 žalbi. Što se tiče pružanja pravne pomoći u oblasti građanskih stanja, prema vanparničnom odjeljenju Općinskog suda sastavljali su se prijedlozi za pokretanje ostavinske rasprave, prijedlozi za donošenje dopunskih rješenja o nasljeđivanju, prijedlozi za oduzimanje poslovne sposobnosti, prijedlozi za proglašenje nestale osobe umrlom, prijedlozi za ispravku podataka u zemljišnim knjigama i prijedlozi za prestanak i brisanje založnog prava na nekretninama.Sastavljale su se i tužbe za izdržavanje djece, održavanje ličnih odnosa i kontakata sa malodobnom  djecom, tužbe za izmjenu pravosnažnih sudskih odluka o izdržavanju, održavanju ličnih odnosa i kontakata sa mldb. djecom, i prijedlozi za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka koje se odnose na izdržavanje, održavanje ličnih odnosa i kontakata sa malodobnom djecom, kao i  zahtjevi Službi socijalne zaštite općine Ilidža za davanje saglasnosti za raspolaganje imovinom mldb. djece, te  tužbe za osporavanje i utvrđivanje očinstva, povjeru malodobne  djece iz vanbračne zajednice, tužbe za razvod braka, zahtjevi za sporazumni razvod braka.Također, sastavljali su se odgovori na tužbe po osnovu potraživanja javnih komunalnih preduzeća, žalbe na rješenja Općinskog suda vazano za ova potraživanja, kao i prigovori na rješenja o izvršenju sudskih odluka (vezano za dugovanja građana po osnovu izvršenih komunalnih usluga), te zahtjevi, prijedlozi za obnovu postupka, i žalbe na rješenja službi Općinskog organa uprave Općine Ilidža, kantonalnih i federalnih organa uprave i upravnih ustanova. I to ukupno 358. Pružani su i usmeni savjeti iz svih navedenih oblasti, iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, prostornog uređenja, te usmeni savjeti u vezi sa Odlukom o kriterijima za dodjelu novčane pomoći iz Budžeta Općine Ilidža socijalno najugroženijim licima.