PONOVNI JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU SADNICA MALINE

Na osnovu člana  5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu sadnica maline u sklopu realizacije projekta „Dodjela sadnica maline na općini Ilidža“, Broj:16-24-2986/15 od 28.07.2015. godine, Općinski načelnik objavljuje:

 

 

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU SADNICA MALINE  

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Projektu za dodjelu sadnica maline, imaju svi zainteresovani građani (fizička lica), koji imaju prebivalište i posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Ilidža.

Prednost na dodjelu sadnica maline imaju domaćinstva, koja u ranijem periodu nisu  ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine Ilidža.

II USLOVI ZA DODJELU SADNICA MALINE

1.    Da je podnosilac zahtjeva zakonski korisnik  zemljišta pogodnog za proizvodnju maline, a utvrđuje stručna Komisija za dodjelu sadnica maline ( u daljem tekstu Komisija), na licu mjesta, na području općine Ilidža,

2.    Da navedeno zemljište pripada poljoprivrednom gazdinstvu, i da omogućava pristup na vodoopskrbne objekte (utvrđuje Komisija),

3.    Korisnici dodijeljenih sadnica iste moraju zasaditi u plantažnom i intenzivnom sistemu uzgoja, sa sistemom za navodnjavanje,
Sistem za navodnjavanje, drvene ili betonske kolce (potpora), žicu, pripremu zemljišta za sadnju i druge agrotrhničke mjere obezbjeđuje korisnik, po uputama Komisije,

4.    Površina zemljišta za dodjelu sadnica maline je ograničena, minimalno 1000 m2, maksimalno 1500 m2.      


III KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA
     
•    podnosilac zahtjeva nezaposlen                                                         (15 bodova),

- za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva        (1 bod).
                                                                                            
•    podnosilac zahtjeva penzioner                                                            (10 bodova).


•     borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac)                    (5 bodova),

-   dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva                           (1 bod).
               
•    porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca              (5 bodova).

•    podnosilac zahtjeva ima priznat status RVI                                           (5 bodova),

     -   dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva                                  (1 bod).

•    podnosilac zahtjeva ima priznat status logoraša                                       (3 boda),

-   dodatni logoraški status člana porodičnog domaćinstva                         (1 bod).


Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za dodjelu sadnica maline potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva i druge dokaze, i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci:

1.    Dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: zemljišno-knjižni izvadak ili  posjedovni list na ime podnosioca zahtjeva ili na ime članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa kućne liste,
U slučaju suvlasništva ili suposjedništva, potrebna je saglasnost suvlasnika ili suposjednika za korištenje zemljišta,

2.    Kopija lične karte i  prijava boravka za podnosioca zahtjeva, a  za  punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste, prijava boravka,

3.    Kućna lista,

4.    Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva: podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o školovanju, uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti ili drugi dokazi o nezaposlenosti, potvrda o primanjima od poslodavca, zadnji ček od penzije, primanja po osnovu lične i porodične invalidnine i dr.).

Ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje jedan (ili više) od dole navedenih dokaza, potrebno je da iste priloži uz zahtjev:

1.    Uvjerenje Općinske grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze  Federalnog ministarstva za pitanja boraca, za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status borca),

2.    Rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici poginulih, umrlih ili nestalih boraca,

3.    Rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI), za  podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status RVI),


4.    Potvrda Udruženja logoraša, za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status logoraša),

5.    Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo, Uvjerenje o neriješenom radnom statusu (lica na čekanju), ili drugi dokazi o nezaposlenosti ( za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva),

6.    Zadnji ček od penzije (za podnosioca zahtjeva),


Napomene:

1)    Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen,

2)    Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu sadnica  maline potpisuju Ugovor o dodjeli sadnica maline, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, između korisnika i  Općine Ilidža.

V PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

Obrasci Zahtjeva za dodjelu sadnica maline mogu se podići na info desku Općine Ilidža (šalter sala) i na web stranici općine: www.opcinailidza.ba.

Zahtjev i ostala dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokolu Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta br.12., sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu sadnica maline”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu  turizam Općine Ilidža, soba 324, kontakt osoba: Vreto Selver, tel. 033/775-753.

Ponovni Javni poziv ostaje otvoren 15 dana o dana objavljivanja.VI FINANSIJSKA SREDSTVA

Projekat se finansira sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu, u iznosu od
60 000,00 KM.
Broj korisnika za dodjelu sadnica utvrdit će Komisija, na osnovu broja raspoloživih sadnica i ponuđenih zemljišnih povšina od stane podnosilaca zahtjeva (1000 m2 do 1500 m2).II PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija za dodjelu sadnica maline, na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu sadnica maline u sklopu realizacije projekta: „Dodjela sadnica maline na Općini Ilidža”.VIII NAPOMENA

Obavezno  predavati fotokopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci, koje moraju biti ovjerene (original predati dokumenti neće biti vraćeni).
Predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji su predali zahtjeve po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica maline, br. 16-24-3565/16 od 22.09.2016.g., biće uvršteni u proceduru odabira korisnika sa ostalim kandidatima po ovom Ponovnom Javnom pozivu.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Prof.dr.Senaid Memić