Komisije Vijeća usvojile metodologiju za realizaciju Gender akcionog plana Općine Ilidža

Vijeće je na desetoj redovnoj sjednici usvojilo Gender akcioni plan Općine Ilidža za period 2017-2020. godine. To je strateško-planski dokument Općine koji direktno podržava primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH na lokalnom nivou i definira ciljeve i mjere za unapređenje ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici, te potiče budući rast i razvoj općine. Akcioni plan obuhvata četvorogodišnji period i koncipiran je na osnovu realnih finansijskih mogućnosti za njegovu implementaciju. Za implementaciju ovog dokumenta zadužene su  Komisija za izbor, imenovanje i pitanja ravnopravnosti spolova i Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge u saradnji sa javnim institucijama, nevladinim organizacijama, lokalnim partnerima, savjetima mjesnih zajednica, političkim partijama i ostalim subjektima i pojedincima koji svojim zakonskim i drugim ovlaštenjima mogu doprinijeti implementaciji planiranih aktivnosti.

Tim povodom 12. decembra 2017. godine održana je peta zajednička sjednica ove dvije komisije na kojoj je usvojena metodologija za realizaciju Gender akcionog plana Općine Ilidža  i podjela odgovornosti i zaduženja u 2018. godini, te usaglasile način daljeg rada kroz timsku podjelu zaduženja. Za provođenje aktivnosti predviđene ciljevima GAP-a u 2018. godinu formirane su tri radne grupe. Za realizaciju cilja „Podsticanje rodno odgovornog poduzetništva u Općini Ilidža“ odgovorna je prva grupa u čijem sastavu su Azra Jahić, Samir Šišić, Faik Hadrović i Faruk Muharemović, za cilj „Povećati uključenost građana/ki u suzbijanje i sprečavanje rodno motivisanog nasilja“ odgovorna je druga grupa i njeni članovi Hamida Memišević, Amila Gadžo, Amel Pintol i Emna Čolak, te za realizaciju cilja „Podizanje svijesti o značaju zaštite zdravlja za ukupan kvalitet života“ odgovorne su Smiljana Viteškić i Alma Vatrić članovi treće grupe.

Sve tri grupe su obavezne dostaviti svoje planove aktivnosti do kraja januara 2018. godine.