Besplatna pravna pomoć za 778 građana

U 2017. godini besplatnu pravnu pomoć u Općini Ilidža zatražilo je ukupno 778 osoba, od toga 528 za sastavljanje pismenih podnesaka, a 250 za usmeni savjet. Pružajući ovu vrstu pomoći, službenici zaduženi za taj segment sačinjavali su za građane žalbe, prigovore i zahtjeve po raznim osnovama te dali veliki broj usmenih pravnih savjeta. Pružanje pravne pomoći u oblasti radnih odnosa odnosilo se na sastavljanje zahtjeva  i prigovora poslodavcu, žalbi nadležnim organima i  tužbi nadležnom sudu, vezano za ostvarivanje prava-potraživanja iz radno pravnog odnosa.

 U oblasti boračko-invalidske zaštite pravna pomoć pružena je u vidu sastavljanja  tužbi  Vrhovnom sudu FBiH nakon provedenog postupka revizije, odnosno zakonitog korištenja prava korisnika po  Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica  i žalbe za priznavanje prava na porodičnu invalidninu. Licima u stanju socijalne potrebe u 2017. godini pružena je pravna pomoć u vidu sastavljanja podnesaka radi priznavanja prava na stalnu novčanu pomoć, ličnu invalidninu, dodatka  za njegu i pomoć  od drugog lica i ortopedski dodatak, dječiji dodatak

Pravna pomoć se pružala građanima i iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u vidu sastavljanja žalbi i tužbi protiv rješenja Federalnog zavoda za PIO/MIO u vezi ostvarivanja prava na invalidsku i porodičnu penziju. Što se tiče pružanja pravne pomoći u oblasti građanskih stanja sastavljali su se prijedlozi za pokretanje ostavinske rasprave, prijedlozi za donošenje dopunskih rješenja o nasljeđivanju, prijedlozi za oduzimanje poslovne sposobnosti,  prijedlozi za dokazivanje smrti, prijedlozi za dozvolu za sklapanje  braka, prijedlozi za oduzimanje roditeljskog staranja i drugo.

 Pravna pomoć je, u jednostavnijim slučajevima, pružana odmah, a ukoliko se radilo o složenijim predmetima, zahtjevi korisnika su rješavani i u roku od 24 sata. Veliki broj pravnih savjeta dat je i putem telefona. U izvještajnom periodu kod pružanja besplatne pravne pomoći ostvarivana je stalna saradnja sa službama za upravu i drugim službama