TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN 96/16 za pružanje usluga iz Aneksa II dio B Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasni

1. Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA

Adresa:  Butmirska cesta 12

Identifikacijski broj: 4200319720000

Adresa: Butmirska cesta 12 ,Ilidža 71210

Telefon:  033  775-600

Faks: 033  637 – 862

E-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

Web stranica: www.opcinailidza.ba

 

Kontakt osoba: Almedin Muratović

Telefon: :  033  775-682

Faks: 033 637 862,

e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

 

 

   2. Predmet nabavke

 

2.1 Predmet javne nabavke je  Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8.

 

2.2 Oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja

 

2.3  Trajanje ugovora je 12 mjeseci.

 

2.4 Račun ili faktura  za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

     

 3. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

 3.1 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija „najniža cijena“

 

 

4. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

 4.1   U skladu sa članom 45. Zakona,  ponude će biti odbijene ako:

a)  kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

b)   kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

4.1.1  Kandidat/ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz tačke 2.1 Tenderske

dokumentacije dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (Izjava je data u      prilogu Tenderske dokumentacije).

 

a) Kandidat/ponuđač kojembudedodijeljenugovorobavezanjeurokuod 7 danaoddana  kadatoodnjegazatražiUgovorniorgan, dostavitisljedećedokumentekojima ćepotvrditidaseslučajevinavedeniutački 2.1 Tenderskedokumentacijeneodnosenanjega:

ü  uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

ü  uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

 b) Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz tačke 2.1.1 pod a) i b) Tenderske dokumentacije, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

c) Dokumenti iz tačke 2.1.1 pod a) i b) dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma dostavljanja ponuda.

 

4.2    Kandidata/ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabavke.

4.2.1 Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz tačke 4.2 kandidat/ponuđač treba dostaviti izvod iz odgovarajućegprofesionalnogilidrugogregistrazemljeukojojsuregistriranizaobavljanjeprofesionalnedjelatnosti, kojejeuvezispredmetomnabavkeiliposebnuizjavu/potvrdunadležnogorganakojomsedokazujenjihovopravodaobavljajuprofesionalnudjelatnost (ovjerenafotokopija)

4.3     Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće  uslove :

a)    Uspješno iskustvo u realizaciji jednog  ugovora, u protekle tri godine čiji je karakter i kompleksnost isti  onima koji se odnose na predmet javne nabavke, čiji je iznos  minimalno 19.000,00 KM bez PDV-a.

 

4.3.1Kao dokaz  o ispunjavanju uslova iz tačke 2.5  kandidat/ponuđač treba dostaviti spisak    izvršenih     ugovara, sa potvrdama izdatim od strane Naručioca o uspješno pruženim  uslugama; Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata; predmet ugovora;  vrijednost ugovora;  vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;  navode o uredno izvršenim ugovorima.

 

4.4  Uskladusa članom52. Zakona, kaoisadrugimrelevantnimpropisima, ugovorniorgan ćeodbacitiponuduakojekandidat/ponuđač sadašnjemilibivšemzaposlenikuugovornogorganadaoilijespremandatimitouoblikunovčanihsredstavailiubilokojemnenovčanomobliku, sciljemostvarivanjauticajanaradnju, odlukuilitokpostupkajavnenabavke. UgovorniorganinformiraupisanojformiponuđačaiAgencijuoodbijanjutakvogzahtjevailiponudeteorazlozimaodbijanja.

4.4.1 Svakikandidat/ponuđač dužanjeuzponududostavitiiposebnupismenuizjavudanijenudiomitonitiučestvovaoubilokakvimradnjamakojezaciljimajukorupcijuupredmetnojjavnojnabavci (IzjavadataupriloguTenderskedokumentacije).

 

   5.  Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je  60 dana.

 

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

         

  

6. Priprema ponuda i dostavljanje ponuda

6.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

       Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

6.2  Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Butmirska cesta 12 Ilidža 

       15.09.2016. godine do 11.30 sati.

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 12.09.2016.godine u  objektu općine Ilidža, ul Butmirska cesta 12 sprat I soba 107  u 12,30 h.

 

           

6.3 Ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za JN 96/16  -Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8.

 

7. Sadržaj ponude

 

    Ponuda pored dokumentata iz tačke 4 ovog Poziva treba da sadrži obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu Tenderske dokumentacije.

 

8. Rok za dostavljanje ponuda

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 12.09.2016.godine u  11.30 sati.

 

     9. Kontakt osoba

 

    9.1 Muratović Almedin, telefon: 033 775 682, e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

 

                                                                                                                                                                                                                     PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                      POMOĆNIK NAČELNIKA ZA FINANSIJE

                                                              

                                                               Azra Stambolić, dipl. ecc                                 

 

           DOSTAVLJENO:

  1. Stručna Služba Općinskog Načelnika
  2. Služba za finansije
  3. Za web stranicu Općine
  4. Evidencija
  5. a/a

OBRAZACZAPONUDU

Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8.

 

Brojnabavke : JN 96/16

PRIMA:  OPĆINA ILIDŽA

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

 

 

Ime / imena dobavljača

Potpis

Glavni ponuđač*

 

 

Član grupe ponuđača*

 

 

Itd… *

 

 

 

* dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

IZJAVAPONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na  WEB stranici Općine Ilidža , dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1.        U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj JN 96/16, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

2.        Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8. uskladusauslovimautvrđenimutenderskojdokumentaciji, kriterijimaiutvrđenimrokovima, bezikakvihrezerviiliograničenja.

 

 

3.      Cijena naše ponude (bez PDV-a) je ____________________KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____________________KM

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je__________________KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)_______________KM

Ukupna cijena sa PDV-om za ugovor je __________________KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4.        Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora, su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

 

a) da

 

b) ne

      

 (zaokružiti da ili ne)

 

5.        Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

 

a)  dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti i registracije, u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

 

6.        Ova ponuda važi 60 dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [….. /…. ./…..    ] (datum).

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja

ponuđača_________________________________

Potpis ovlaštene osobe: ______________________

Mjesto i datum: _______________________

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE      JN  96/16

DOBAVLJAČ:

           

                                         

                                         

 

 

 

Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8.

1

Naziv: Općina Ilidža-MZ Blažuj

Adresa: Vlakovo br. 102B

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/692-001

10

Naziv: Općina Ilidža-MZ Butmir

Adresa: Butmirska cesta br. 58

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/685-023

2

Naziv: Općina Ilidža-MZ Donji Kotorac

Adresa: Branilaca Donjeg Kotorca br. do 26

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/684-344

11

Naziv: Općina Ilidža-MZ Hrasnica I

Adresa: Trg branilaca Hrasnice bb

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/511-600

3

Naziv: Općina Ilidža-MZ Ilidža Centar

Adresa: Abdulaha ef. Kantamirije br. 2A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/622-089

12

Naziv: Općina Ilidža-MZ Lužani

Adresa: Hamze Čelenke br. 62

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/621-534

4

Naziv: Općina Ilidža-MZ Osjek

Adresa: Osik br. 114A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/699-034

13

Naziv: Općina Ilidža-MZ Otes

Adresa: Fadila Hadžića br. Do 13A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/624-824

5

Naziv: Općina Ilidža-MZ Sokolović Kolonija

Adresa: Trg 22. Aprila br. 10

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/514-988

14

Naziv: Općina Ilidža-MZ Stup

Adresa: Nikole Šopa br. 52A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/455-414

6

Naziv: Općina Ilidža-MZ Stup II

Adresa: Dobrinjska br. 2A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/622-034

15

Naziv: Općina Ilidža-MZ Stupsko brdo

Adresa: Kasima Begića br. 111

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/460-524

7

Naziv: Općina Ilidža-MZ Hrasnica II

Adresa: Stari drum br 48A

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/511-585

16

Naziv: Općina Ilidža-MZ Rakovica

Adresa: Rakovička cesta br. 341

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/404-056

8

Naziv: Općina Ilidža-MZ Vreoca-Vrelo Bosne

Adresa: Blažujski drum br. 17

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/624-780

17

Naziv: Općina Ilidža-kancelarijski prostor

Adresa: Mala Aleja br. 40

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 033/775-624

9

Naziv: Općina Ilidža-spomen soba

Adresa: Hrasnička cesta br. 8

Mjesto Ilidža

Tele/fax: 061/340-247           

 

 

Zaključno sa rednim brojem: 17(sedamnaest) 

Usluge dojavnog operativnog centra i usluge održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite :        

RB

Vrsta usluge

Iznos bez  PDV-a

popust

Iznos PDV (17%)

Iznos sa PDV

1

Nadzor 24 sata

protivprovalnih,

vatrodojavnih sistema i

Usluga mobilne interventne

ekipe u slučaju potrebe

odnosno u slučaju aktiviranja

alarmnog sistema, nakon

intervencije dostaviti Izvještaj

o izvršenoj usluzi. Usluga se

odnosi za 17 objekata na godišnjem nivou

 

 

 

 

2

Održavanje i servisiranje

sistema tehničke zaštite u

skladu sa Zakonom o

agencijama i unutrašnjim

službama za zaštitu ljudi i

imovine („Službene novine

Federacije BiH“ broj 78/08).

Usluga se odnosi za 17

objekata i vrši se jednom godišnje.

 

 

 

 

 

  Ukupno 1+2=                

  Ukupno PDV=                  

  Ukupno 1+2 sa PDV=     

  Plaćanje: izvršene usluge mjesečno po ispostavi računa

 

 

 

 

 

Potpis i  pečat dobavljača

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od c) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

 

Ja,    nižepotpisani   ____________________   (Ime   i   prezime),   sa   ličnom   kartom   broj:

 

____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________

 

(Ulica         i         broj),         kao      kandidat/ponuđač      u      postupku      javne      nabavke

 

________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ ________________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:

 

____________________, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a)     Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b)    Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od c) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

___________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

____________________                        M.P.PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ja,    nižepotpisani   ____________________   (Ime   i   prezime),   sa   ličnom   kartom   broj:

 

____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________

 

(Ulica         i         broj),         kao      kandidat/ponuđač      u      postupku      javne      nabavke

 

________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ ________________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:

 

____________________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

 

1.  Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2.  Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

3.  Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4.  Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5.  Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

 

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovormosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

____________________                        M.P.