POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 24/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti javnih nabavki”

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama,  u ime OPĆINE ILIDŽA pozivam Vas da dostavite ponudu

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA
Adresa:  Butmirska cesta 12
Identifikacijski broj: 4200319720000
Adresa: Butmirska cesta 12 ,Ilidža 71210
Telefon:  033  775-600
Faks: 033  637 – 862
E-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba
Web stranica: www.opcinailidza.ba

Kontakt osoba: Almedin Muratović
Telefon: :  033  775-682
Faks: 033 637 862,
e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

2. Predmet nabavke

2.1 Predmet javne nabavke je „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti javnih nabavki”

2.2 Oznaka i naziv iz JRJN: 80522000-9 Obrazovni seminari

2.3 Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 10.000,00KM bez PDV-a.

2.4 Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2017.godine

2.5 Račun ili faktura  za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

2.6 Ugovorni organ će u skladu sa članom 4 stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu.
      
 3. Kriterij dodjele ugovora

 3.1 Nije primjereno. Kriterij će se utvrđivati po svakoj prispjeloj ponudi.

4. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 4.1   Kandidata/ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim             registrima za pružanje usluga edukacije iz predmetne oblasti.
   
5. Priprema ponuda i dostavljanje ponuda
5.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.
5.2  Ponude se mogu dostaviti putem pošte, fax-a ili e-maila
           

6. Rok za dostavljanje ponuda
  Rok za dostavljanje ponuda ističe 31.12.2017.godine u  11.30 sati.


 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                            Prof.dr. Senaid Memić