POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 03/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti finansija, računovodstva i interne revizije”

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama,  u ime OPĆINE ILIDŽA pozivam Vas da dostavite ponudu

 

1. Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA

Adresa:  Butmirska cesta 12

Identifikacijski broj: 4200319720000

Adresa: Butmirska cesta 12 ,Ilidža 71210

Telefon:  033  775-600

Faks: 033  637 – 862

E-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

Web stranica: www.opcinailidza.ba

 

Kontakt osoba: Almedin Muratović

Telefon: :  033  775-682

Faks: 033 637 862,

e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

 

2.Predmet nabavke

 

2.1 Predmet javne nabavke je „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti finansija, računovodstva i interne revizije”

 

2.2 Oznaka i naziv iz JRJN: 80522000-9 Obrazovni seminari

 

2.3 Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 20.000,00KM bez PDV-a.

 

2.4 Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2017.godine

 

2.5 Račun ili faktura  za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

 

2.6 Ugovorni organ će u skladu sa članom 4 stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu.

 

3. Kriterij dodjele ugovora

 

 3.1 Nije primjereno. Kriterij će se utvrđivati po svakoj prispjeloj ponudi.

4. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

 4.1   Kandidata/ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima za pružanje usluga edukacije iz predmetne oblasti5.

5. Priprema ponuda i dostavljanje ponuda

5.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

5.2  Ponude se mogu dostaviti putem pošte, fax-a ili e-maila

6. Rok za dostavljanje ponuda

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 31.12.2017.godine u  11.30 sati.

 

 

 

 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

 

                                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK         

                                                                                                                Prof.dr. Senaid Memić