ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 96/16

Broj: 04-14-3326/16-2

Ilidža, 04.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 8. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), nakon provedenog postupka za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama donosi se

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 96/16

 

I

      Ugovor za  Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8, dodjeljuje se ponuđaču  SWORD SECURITY doo ul. Alipašina 83, Sarajevo koji ponudio cijenu u iznosu od 765,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou.

 

II

SWORD SECURITY doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora-okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 3326/16-2, pokrenut je  postupak nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona , za JN 96/16 Pružanje usluga nadzora tehničke zaštite protivprovalnih i vatrodojavnih sistema na objektima Mjesnih zajednica općine Ilidža, objekta Mala Aleja br. 40 i objekta u ulici Hrasnička cesta br. 8. Poziv za dostavu ponuda je objavljen na WEB stranici općine Ilidža. Ponude su blagovremeno dostavili BH SIGURNOST doo, UNILAB doo, SWORD SECURITY doo, GAMA AA doo i DSC doo.

 

 Komisija je u  ponudi ponuđača SWORD SECURITY doo utvrdila postojanje neprirodno niske cijene te je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama zahtijevala pojašnjenje iste. Imenovani ponuđač je u ostavljenom roku dostavio traženo pojašnjenje koje je Komisija prihvatila.

 

Obzirom da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda SWORD SECURITY doo, čija cijena ponude bez PDV–a iznosi 765,00 KM (što na mjesečnom nivou iznosi 63, 75 KM bez PDV-a)Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od trideset dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

 

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

 

prof.dr. Senaid Memić