ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 16/17

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45000000-7 Građevinski radovi

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-34-3-23/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

FADŽ COMPANY doo, ul. Tuneli 30, Ilidža  

ID broj 4200359780005

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 7.597,76  KM

Rok izvršenja 60 dana.

Plaćanje na osnovu mjesečnih situacija

Garantni rok 2 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

17.03.2017.godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 16/17

 

I

Ponuda FADŽ COMPANY doo, ul. Tuneli 30, Ilidža, u iznosu od 8.889,38 KM sa PDV-om, proglašava se najpovoljnijom, za JN 16/17  „Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcihja niša za kontejnere”.

II

Ponuđač FADŽ COMPANY doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-486/17, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-3-50-3-35/17 od  dana 08.02.2017godine) pokrenuta je nabavka JN 16/17  „Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcihja niša za kontejnere”, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: OR ORKAN, KENDŽI doo i FADŽ COMPANY doo. Utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili tražene dokaze kojii se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti. U ponudi FADŽ COMPANY doo je utvrđena greška računske prorode čiju je ispravku ponuđač prihvatio. Obzirom da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda FADŽ COMPANY doo, čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 8.889,38 KM.   Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                  Prof.dr.Senaid Memić