ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 09/17

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45000000-7 Građevinski radovi

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-34-3-23/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Obrtnička radnja ORKAN , ul. Huseina Đoze  208, Ilidža,

 ID broj 4300187020008

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 7.862 KM

Rok izvršenja 60 dana.

Plaćanje na osnovu mjesečnih situacija

Garantni rok 2 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

14.03.2017.godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

JN 09/17  „Izgradnja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Ilidža”

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 09/17

 

I

Ponuda OR  ORKAN, vl. Hasibović Emir, ul. Huseina Đoze 208, Ilidža, u iznosu od 7.862,40 KM sa PDV-om, proglašava se najpovoljnijom, za JN 09/17  „Izgradnja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Ilidža”.

II

Ponuđač OR  ORKAN, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-488/17, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-3-34-3-23/17 od  dana 31.01.2017godine) pokrenuta je nabavka JN 09/17  „Izgradnja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Ilidža”, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: OR ORKAN i FADŽ COMPANY doo. Utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili tražene dokaze kojii se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti. Obzirom da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda OR  ORKAN, čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 7.862,40 KM.   Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                Prof.dr. Senaid Memić