ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 08/17

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

45262670-8  Obrada metala

 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-31-3-22/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

INOX AJANOVIĆ  doo , ul. Rosulje bb, Tešanj, ID broj 4300187020008

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 37.265,67 KM

Rok izvršenja 60 dana.

Plaćanje: Avans 50% ostatak po izradi ploča

Garantni rok 10 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

09.03.2017.godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

JN 08/17  „Izrada novih spomen ploča šehidima i poginulim borcima za područje općine  Ilidža”.

 

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 08/17

 

I

Ponuda ponuđača INOX AJANOVIĆ doo, ul. Rosulje, Tešanj  u iznosu od 37.265,67 KM sa PDV-om , proglašava se najpovoljnijom, za JN 08/17  Izrada novih spomen ploča šehidima i poginulim borcima za područje općine  Ilidža  .

II

Ponuđač INOX AJANOVIĆ doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-360/17/16, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-3-31-3-22/17 od  dana 26.01.2017.godine) pokrenuta je nabavka JN 08/17 „Izrada novih spomen ploča šehidima i poginulim borcima za područje općine  Ilidža„ , putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponudu je blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač INOX AJANOVIĆ doo. Uvidom u ponudu utvrđeno je da je ponuđač dostavio tražene dokaze koji se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, te s tim u vezi utvrđeno je da je  najpovoljnija ponuda ponuđača INOX AJANOVIĆdoo, čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 37.265,67Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo da izjavi žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                           Prof.dr. Senaid Memić