ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/17

OBRAZAC REALIZACIJE OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA JN 07/17

1.

Opis i Oznaka po JRJN

Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima na području općine Ilidža

  JRJN   44423460-3 Pločice s adresom

 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-3-30-3-21/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

SAVICO doo, ul.  6 mart bb, Hadžići ID broj 4200862200008

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost okvirnog sporazuma sa PDV-om 16.812,90  KM

Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

Plaćanje nakon završetka radova

Garantni rok 2 godine

5.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

28.02.2017. godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/17

 

I

Ponuda  SAVICO doo, ul.  6 mart bb, Hadžići, u iznosu od  16.812,90 KM sa PDV-om , proglašava se najpovoljnijom, za JN 07/17 „Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima na području općine Ilidža”.

II

Ponuđač SAVICO doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora-okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-389/17, (broj obavještenja sa portal javnih nabavki 888-7-3-30-3-21/17 od  dana 26.01.2017.godine) pokrenuta je nabavka JN 07/17 „Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima na području općine Ilidža”,  putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Zaprimljena je samo jedna ponuda, blagovremeno dostavljena od strane SAVICO doo.

 

Obzirom da je dostavljena ponuda u u skladu sa zahtjevima ugovrnog organa i u okviru obezbijeđenih sredstava za ovu nabavku odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                              Prof.dr. Senaid Memić