OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPĆINA ILIDŽA JN 02/17 Nabavka i instalaciju kompletnog sistema kino projekcije do potpune funkcionalnosti sistema po principu ključ u ruke, te pet projektora za potrebe MZ-a

1.

Opis i Oznaka po JRJN

821313 Oprema za prenos podataka i glasa

 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Otvoreni postupak

888-1-1-19-3-2/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

IMTEC doo, ul. Pijačna 114, Sarajevo       ID  broj 200918780002

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 128.546,40 KM

Rok izvršenja 150 dana.

Plaćanje nakon obavljene isporuku

Garantni rok 2 godine

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

21.03.2017.godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 02/17

 

I

Ponuda pnuđača IMTEC doo, ul. Pijačna 114, Sarajevo u iznosu od 128.546,40  KM sa PDV-om proglašava se najpovoljnijom, za JN 02/17 Nabavka i instalaciju kompletnog sistema kino projekcije do potpune funkcionalnosti sistema po principu ključ u ruke, te pet projektora za potrebe MZ-a.

II

Ponuđač IMTEC doo obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenja  iz člana 45. stav (2) tačka a), b) c), i d), zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i dokumente iz tačke 10.3.1 pod  a), b) i c) tenderske dokumentacije.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-5378/16 i obavještenja o nabavci broj   888-1-1-19-3-2/17 od 11.01.2017.godine, pokrenut je otvoreni postupak nabavke za  JN 02/17 Nabavka i instalaciju kompletnog sistema kino projekcije do potpune funkcionalnosti sistema po principu ključ u ruke, te pet projektora za potrebe MZ-a.

Ponudu je blagovremeno dostavio ponuđač IMTEC doo.  Obzirom  da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena”, a da  dostavljena ponuda ispunjav sve uslove iz Tenderske dokumentacije, Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača IMTEC doo čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 128.546,40  KM.  Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od deset dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                 

                                                                         

                                                                                       prof.dr. Senaid Memić