OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 62/16 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 62/16 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

1.

Opis i Oznaka po JRJN

30000000-9   Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine  osim namještaja i paketa programske podrške

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Otvoreni postupak

888-1-1-122-3-75/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO  4200535260005 Novo Sarajevo  Bosna i Hercegovina

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 68.488,98  KM  

Rok izvršenja: 12 mjeseci

Plaćanje: Na osnovu  faktura u roku od 7 dana

Garantni rok: 12 mjeseci

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

19.07.2016.godine

 

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

 

9.

Napomena (obrazloženje)

 

 

 

O D L U K A

O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 62/16

I

Ponuda ponuđača „DEFTER-KOMERC“doo Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bbproglašava se najpovoljnijom, za JN 62/16Nabavka i isporuka kanecelarijskog materijala

 

II

Ponuđač „DEFTER-KOMERC“doo Sarajevo obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti dokaze  iz člana 45. Zakona kojim se dokazuje lična sposobnost ponuđača, ovjerene kopije Izvoda iz jedinstvenog registra transakcijiskih računa BiH  i ovjerenu kopiju potvrde poslovne banke da je ponuđač solvenatan u posljednjih šest mjeseci.  

                                

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Okvirnog sporazuma  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u  zahtjevu za otvoreni postupak.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-1595/16-2 i ponuda (Broj obavještenja sa portal javnih nabavki : 888-1-1-122-3-75/16 od  13.05.2016.g.) pokrenuta je nabavka JN 63/16 „nabavka kancelarijskog materijala“ putem otvorenog postupka. Ponudu su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: „DEFTER-KOMERC“ DOO, „SVJETLOST KOMERC“ DD i „R&S“DOO.  Analizom ponuda, utvrđeno je da  ponuđači dostavili traženu dokumentaciju i da isti ispunjavaju sve uslove zahtjeva za otvoreni postupak. Obzirom da je u ovoj nabavci kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je konstatovala da je  najpovoljnija ponuda ponuđača „DEFTER-KOMERC“ DOO čija cijena ponude sa PDV –om iznosi  68.488,98 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od deset dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Prof.dr.Senaid Memić