JN 06/17 Nabavka i isporuka goriva za putnička motorna vozila u vlasništvu Općine Ilidža

OBRAZAC REALIZACIJE OKVIRNOG SPORAZUMA

1.

Opis i Oznaka po JRJN

Nabavka i isporuka goriva za putnička motorna vozila u vlasništvu Općine Ilidža

  JRJN   09134200-9 Dizelsko gorivo;

               09132100-4 Bezolovni benzin

 

 

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-1-26-3-20/17

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

HIFA doo, ul. Krndija bb, Tešanj

ID broj 4218015000007

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost okvirnog sporazuma sa PDV-om 18.941,00  KM

Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

Plaćanje nakon završetka radova

Garantni rok 2 godine

5.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

07.04.2017. godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 06/17

 

I

Ponuda HIFA doo, ul. Krndija bb, Tešanj, u iznosu od 22.160,97 KM sa PDV-om proglašava se najpovoljnijom, za JN 06/17  Nabavka i isporuka goriva za putnička motorna vozila u vlasništvu Općine Ilidža.

II

Ponuđač HIFA doo, obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je  izmirio dospjele obaveze u vezi splaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-305/17, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki nabavki 888-7-1-26-3-20/17 od dana 26.01.2017.godine) pokrenuta je nabavka JN 06/17  Nabavka i isporuka goriva za putnička motorna vozila u vlasništvu Općine Ilidža, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.  Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači: HIFA doo, PETROL BH OIL COMPANY doo  i PROMING doo. Ugovrni organ je nakon ocjene ponuda donio Odluku o izboru ponuđača PROMING doo kao najpovoljnijeg za predmetnu javnu nabavku. Na navedenu Odluku ponuđač HIFA doo ulaže žalbu koju Ured za razmatranje žalbi usvaja, te poništava Odluku o izboru i predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak. Postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi ugovorni organ je ponovo ocijenio ponude i u skladu sa uputama iz rješenja konstatovao sljedeće:

Svi ponuđači su dostavili tražene dokaze kojii se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti. Ponuda PROMING doo nije prihvatljiva iz razloga što ponuda nije potpisana od strane ovlaštenog lica. Ponudu Proming doo je potpisala Lejla Šalaka kao izvršni direktor podružnice bez ograničenja ovlaštenja, a u aktuelnom izvodu društva je navedena kao  izvršni direktor uz ograničenje ovlaštenja zastupanja društva i potpisivanje odluka uz supotpis direktora ili jednog od izvršnih direktora.

Obzirom da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena “najniža cijena” Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je  prvoplasirana i najpovoljnija ponuda HIFA doo, čija cijena ponude sa PDV –om iznosi 22.160,97 KM. 

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjeraka.

 

                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       Prof.dr.Senaid Memić