Preventivne mjere zaštite od požara

Pojava požara, gotovo po pravilu, se dešava prilikom obavljanja proljetnih radova čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru, odnosno prilikom loženja vatre i spaljivanja korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka.

 

Prilikom obavljanja navedenih radnji izvršioci tih radnji ne obezbjeđuju potrebne uslove i propisane mjere zaštite i spašavanja nastajanja požara, zbog čega dolazi do neželjenih pojava nekontrolisanog širenja požara na susjedna područja i objekte, odnosno do ugrožavanja ljudi, prirodnih resursa i materijalnih dobara.

 

 

Razlozi za pojavu neželjenih posljedica su:

 

  1. Nepoznavanje opasnosti koje mogu biti izazvane nepropisnim loženjem vatre na otvorenom prostoru;

 

  1. Nepoznavanje propisanih uslova i načinu obavljanja radnji spaljivanja korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka na otvorenom prostoru;

 

  1. Krajnjem nemaru i nepažnji pri obavljanju navedenih radnji, zbog neinformisanosti izvršilaca o postojanju kaznene odgovornosti za neprovođenje propisanih radnji i izazivanje požara.

 

 

Budući da smo na pragu proljetno – ljetne požarne sezone, ista nas upozorava o neophodnosti organizovanja i preduzimanja odgovarajućih mjera zaštite od požara u skladu sa zakonskom regulativom. Zakonom o zaštit od požara i vatrogastvu (“Službene novine FBiH” broj 64/09), Pravilnikom o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara (“Službene novine FBiH” broj 21/04) i Zakonom o nadležnostima organa vlasti kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (“Službene novine KS” broj 23/11) i Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Ilidža (“Službene novine KS” broj 30/11) utvrđeni su uslovi iznimnog paljenja vatre usljed spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala na otvorenom prostoru, odnosno mjere zaštite od požara pri obavljanju uzgojno – zaštitnih radova u šumi. Navedenim odredbama se, pored ostalog, obavezuju lica koja pale vatru da mjesto spaljivanja grana i ostalog biljnog otpada dovoljno udalje od krošanja stojećih stabala, kao i od vodića i stubova dalekovoda da ih plamen ne može zahvatiti, pri čemu tlo na kojem se loži vatra mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala, zatim da moraju imati pripremljena sredstva za početno gašenje požara, da se smiju udaljiti tek kad je vatra potpuno ugašena, kao i druge propisane mjere zaštite okolnog područja.

 Ako se uoči da se vatra ne može kontrolisati za pomoć pozvati:

 

  • PROFESIONALNU VATROGASNU BRIGADU SARAJEVO – tel. 123
  • VATROGASNO DRUŠTVO “KENAN SLINIĆ” ILIDŽA – OSJEK – tel.: 033/699 – 550.

 

 

U cilju povećanja nivoa svjesnosti pravnih lica i građana i potrebe preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, podsjećamo iste na kaznene mjere u slučaju nepridržavanja navedenih preventivnih mjera zaštite od požara:

 

  • 000,00 do 25.000,00 KM – za pravna lica, ako ne izrade planove zaštite šuma od požara;

 

  • 000,00 do 20.000,00KM – za privredni prestup kantonalnog šumskog privrednog društva ili drugog pravnog lica, ako loži ili dozvoli loženje vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti od 150 m od šume;

 

  • 000,00 do 5.000,00 KM – za kantonalno šumsko – privredno društvo ili drugo pravno lice, ako ne osigura dežurnu čuvarsku službu u dane praznika i ne provede preventivne mjere i ne organizuje službu za zaštitu od požara na kršu;

 

  • 500,00 do 3.000,00 KM – za pojedinca, ako loži vatru u šumama i na šumskom zemljištu, kao in a drugom zemljištu na udaljenosti od 150 m od šume.

 

Kaznene mjere sprovodit će se u cilju sprečavanja požara na otvorenom prostoru.

 

Ujedno obavještavamo sva pravna lica da je urađena Procjena i Plan zaštite od požara za područje Općine Ilidža ,te se isti mole da svoje planove usklade sa općinskim.

 

Također podsjećamo sva pravna lica (firme,upravitelje zgrada i dr.) da su dužni nabaviti sredstva za početno gašenje požara i držati ih na vidnom mjestu u skladu sa Odlukom o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i dr. nesreća (“Službene novine Federacije BiH”,br.23/04 i 58/06 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Služba civilne zaštite

 

Mira Boras, prof.odb.i sig.