ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA

 

I  Predmet javnog oglasa

 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Ilidža objavljuje javni oglas za  imenovanje predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa općine Ilidža „ILIDŽA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću  (u daljem tekstu: Preduzeće).

 

II  Opis pozicije

 

Skupština Preduzeća odlučuje o:

 

-       donošenju Statuta Preduzeća i njegovim izmjenama i dopunama,

-       raspodijeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,

-       povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,

-       osnivanje novih Preduzeća,

-       cijeni komunalnih usluga u skladu sa Zakonom,

-       planu poslovanja, investiranju i trajnoj poslovnoj saradnji , odnosno povezivanju sa drugim preduzećima,

-       Etičkom kodeksu i Poslovniku Skupštine,

-       imenovanju i razriješenju Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

-       usvajanju godišnjeg izvještaja Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

-       o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Preduzeću,

-     o prestanku Preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,

-       promjeni oblika i podjeli Preduzeća,

-       naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

-       ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.

 

 

 

 

 

U ime osnivača prava i obaveze vrši Skupština Preduzeća.

Skupština Preduzeća se sastoji od predsjednika i dva člana.

Imenovanje predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova.

Rad Skupštine Preduzeća reguliše se Poslovnikom o radu Skupštine Preduzeća koji je Skupština Preduzeća dužna usvojiti u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Skupština podnosi Općinskom vijeću Ilidža izvještaje o radu i poslovanju Preduzeća najmanje jednom godišnje.

Skupština kod donošenja Statuta Preduzeća i njegovih izmjena i dopuna odluka o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, odluka o pokriću gubitaka, odluka o   osnivanju novih društava, kao i odluka o promjeni oblika i podjeli Preduzeća, obavezna je pribaviti saglasnost Općinskog vijeća.

 

 

III  Mandat

 

Imenovanje predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši se na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i članovi Skupštine Preduzeća imaju pravo na nadoknadu za svoj rad koja se utvrđuje odlukom o imenovanju.

 

IV  Uslovi za pozicije

 

Kandidati za poziciju predsjednika i člana Skupštine Preduzeća moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove.

 

Opći uslovi:

 

a)    da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)

b)    da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte)

c)    da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u Skupštini, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),

d)    da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovih upražnjenih pozicija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),

e)    da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),

f)     da nije izabrani zvaničnik,  nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik ili u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercergovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa).

 

Posebni uslovi:

 

a)    da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (dokaz: univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju)

b)    da ima najmanje tri godine staža u struci (dokaz: potvrda ili uvjerenje)

 

 

 

 

c)    da posjeduje znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnih izvještaja i poznavanja propisa iz oblasti poslovanja privrednih društava

d)    da nema privatni finansijski interes u preduzeću (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa)

 

V Potrebni dokumenti

 

Kandidati su dužni na propisanom obrascu prijave, koji je sastavni dio ove odluke, priložiti orginal dokumente ( ne starije od šest mjeseci ) ili ovjerene kopije dokumenata, koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom.

 

Obrazac prijave kandidati mogu podići u zgradi Općine Ilidža, Centar za pružanje usluga građanima općine Ilidža, ulica Butmirska cesta broj 12, kao i na WEB stranici Općine (preuzmite obrazac*)

 

Kandidat koji bude  imenovan na jednu od navedenih  pozicija po ovom javnom oglasu, dužan je  pribaviti uvjerenje nadležnog suda  da nije osuđivan za krivično djelo  i za privredni prestup pet godina od dana  pravosnažnosti presude,isključujući vrijeme zatvorske kazne kao i uvjerenje nadležnog MUP-a o nekažnjavanju i isto  dostaviti Upravi Javnog preduzeća „ILIDŽA“ d.o.o.

 

VI  Objavljivanje i rok za podnošenje prijava

 

Ovaj javni oglas objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, Dnevnom listu „Oslobođenje“ i WEB stranici Općine Ilidža.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

VII  Dostava prijava

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima općine Ilidža ili preporučeno poštom na adresu:

 

„OPĆINA ILIDŽA – OPĆINSKO VIJEĆE ILIDŽA – KOMISIJA ZA IZBOR, IMENOVANJA I PITANJA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, ulica Butmirska cesta broj 12, Ilidža uz naznaku:

 

„Prijava na javni oglas za imenovanje predsjednika i dva člana Skupštine JP „ILIDŽA“ d.o.o – NE OTVARATI“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII Nadležnost Komisije za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

 

Zadužuje se Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova da u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine provede navedenim Zakonom propisanu proceduru po ovom javnom oglasu i dostavi Općinskom vijeću prijedlog za imenovanje predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća „ILIDŽA“ d.o.o.

 

          PREDSJEDAVAJUĆI

 

           Muhamed Omerović


 

 

NAPOMENA: OVAJ JAVNI OGLAS OBJAVLJEN JE 04.09.2015.GODINE U DNEVNOM LISTU “OSLOBOĐENJE“ I „SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH“ BROJ 69/15 OD 09.09.2015.GODINE
KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 24.09.2015.GODINE