ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČETIRI ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

I

Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža raspisuje javni konkurs za imenovanje predsjednika i četiri člana Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilidža sa slijedećim elementima:

 

Djelokrug rada Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilidža

 

Drugostepena stručna komisija je drugostepeni organ i nadležna je da rješava po žalbama stranaka kada je u prvom stepenu rješavano na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća, a u okviru isključivih prava i dužnosti Općine. Komisija je dužna Općinskom vijeću dostavljati tromjesečne informacije o svom radu, kao i najmanje jedanput godišnje da Vijeću podnese izvještaj o radu sa ocjenom stanja i prijedlogom mjera u kojem će ukazati na uočene probleme u primjeni općinskih propisa.

 

Opis pozicija

 

Predsjednik komisije saziva sjednice komisje, predlaže dnevni red sjednice, predsjedava sjednicama komisije, stara se o izvršavanju zaključaka komisije, sarađuje sa predsjedavajućom, zamjenicima predsjedavajuće, sekretarom Vijeća, potpisuje rješenja komisije i akta koja donosi komisija, pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada komisije i obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Komisije.

 

Mandat predsjednika i članova Drugostepene stručne komisije Vijeća traje koliko i mandat Vijeća koje imenuje ovu komisiju.

 

Naknada za rad u komisiji plaćat će se u skladu sa Odlukom o visini paušalnih iznosa naknada za rad općinskim vijećnicima, članovima komisija Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica i finansiranju parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća Ilidža - Drugi prečišćeni tekst – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj  47/13).

Uslovi imenovanja

 

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

 

Opći uslovi su:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Posebni uslovi:

 

 • VSS – Pravni fakultet
 • položen stručni upravni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža na pravnim poslovima koji zahtjevaju primjenu Zakona o upravnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • da nema status državnog službenika, namještenika i savjetnika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ilidža

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

 • ovjerenu kopiju lične karte
 • ovjerenu kopiju fakultetske diplome
 • dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu
 • dokaz o najmanje jednoj godini radnog staža na pravnim poslovima koji zahtjevaju primjenu Zakona o upravnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
 • ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu da se protiv njega ne vodi krivični postupak kao i da nije kažnjavan

 

Obrazac prijave koji je sastavni dio ove odluke kandidati mogu podići u zgradi Općine Ilidža - Centar za pružanje usluga građanima Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta broj 12, kao i na WEB stranici Općine www.opcinailidza.ba).

U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije BiH ovaj konkurs objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Oslobođenje“, kao i na WEB stranici Općine Ilidža.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

II

 

Zadužuje se Komisija Općinskog vijeća za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova da u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine provede navedenim zakonom propisanu proceduru po ovom javnom konkursu i dostavi Vijeću prijedlog za imenovanje predsjednika i četiri člana Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća.

 

III

 

Prijavu na javni konkurs sa potrebnim dokumentima dostaviti neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili poštom na adresu

 

Općina Ilidža – Općinsko vijeće – Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

Ulica Butmirska cesta broj 12, ILIDŽA

 

uz naznaku

 

„Prijava na javni konkurs za imenovanje predsjednika i četiri člana Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilidža“.

 

 

Kandidat koji budu imenovan za predsjednika ili člana Drugostepene stručne komisije po ovom javnom konkursu dužan je pribaviti Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i Uvjerenje o nekažnjavanju i isto dostaviti Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća.

 

 

Prijavni obrazac

        PREDSJEDAVAJUĆI            

 

        Muhamed Omerović