Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika 100 m2 sa dodatnom opremom

I PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća u Projektu za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom, imaju svi zainteresovani građani (fizička lica), koji imaju prebivalište i posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Ilidža.

Pravo na dodjelu ne mogu ostvariti lica koja su u ranijem periodu ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika, od općina, ministarstava, humanitarnih organizacija i drugih institucija.

 

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

 1. Da je podnosilac zahtjeva zakonski korisnik  zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), na području općine Ilidža,
 2. Da navedeno zemljište pripada poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno da je uz objekat stalnog mjesta boravka podnosioca zahtjeva (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

 

III KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 1. pogodnost zemljišta za plasteničku proizvodnju  (utvrđuje Komisija za dodjelu          

plastenika na licu mjesta) 

 

 • da je površina zemljišta gdje će se postaviti plastenik ravna ili veoma  blagog nagiba                                                                                                      (1 bod),
 • da zemljište nije vlažno odnosno sklono zabarivanju                              (1 bod),
 • da nije u blizini objekata, koji bi mogli stvarati sjenu na plastenik           (1 bod),
 • da je zemljište udaljeno od industrijskih zagađivača minimum 1 km,

            a od glavnih saobraćajnica 100m                                                            (1 bod),

 • da je u neposrednoj blizini izvorišta vode ili vodovodne mreže               (1 bod).
 • 2. posjedovanje certifikata o završenom kursu – edukaciji o plasteničkoj proizvodnji

                                                                                              (3 boda).

       3. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

 •  podnosilac zahtjeva nezaposlen                                                         (15 bodova),

-   za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva

                                                                                                                   (1 bod ).                                                                                            

 • podnosilac zahtjeva penzioner                                                            (10 bodova).
 •  borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac)                    (5 bodova),

-   dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva                           (1 bod).              

    

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih branitelja          (5 bodova).
 • podnosilac zahtjeva ima priznat status RVI                                           (5 bodova),

-   dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva                                 (1 bod).

 • podnosilac zahtjeva ima priznat status logoraša                                       (3 boda),

-   dodatni logoraški status člana porodičnog domaćinstva                         (1 bod).

 • za svakih 1000 m2  zemljišta u vlasništvu, na području općine Ilidža , koje obrađuje                 (0,5 bodova ).

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz zahtjev za dodjelu plastenika potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva i druge dokaze, i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. Dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: zemljišno-knjižni izvadak ili  posjedovni list na ime podnosioca zahtjeva, ovjeren ugovor o zakupu, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji, na vremenski period od najmanje četiri /4/ godine, i drugi dokazi o vlasništvu odnosno posjedu zemljišta,

      2. Kopija lične karte i  prijava boravka za podnosioca zahtjeva, a  za  punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste, prijava boravka,

      3. Kućna lista,

      4. Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva: podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o školovanju, uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti ili drugi dokazi o nezaposlenosti, potvrda o primanjima od poslodavca, zadnji ček od penzije, primanja po osnovu lične i porodične invalidnine i dr.),

      5. Ovjerena izjava, da u ranijem periodu nije ostvareno pravo na donaciju, dodjelu,   ili sufinansiranje nabavke plastenika.

 

Ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje jedan (ili više) od dole navedenih dokaza, potrebno je da iste priloži uz zahtjev:

 

 1. Uvjerenje Općinske grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze  Federalnog ministarstva za pitanja boraca, za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status borca),

      2. Rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici poginulih, umrlih ili nestalih boraca,

      3. Rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI), za  podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status RVI),

      4. Potvrda Udruženja logoraša, za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (ukoliko imaju status logoraša),  

      5. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo, Uvjerenje o neriješenom radnom statusu (lica na čekanju), ili drugi dokazi o nezaposlenosti ( za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva),

      6. Zadnji ček od penzije (za podnosioca zahtjeva),

      7. Dokaz o vlasništvu i obrađivanju  1000 m2 i više zemljišta na podrućju općine Ilidža ,

( Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar Klijenata izdata od Službe za privredu i turizam Općine Ilidža , ili drugi dokazi koji će se utvrđivati posebnim postupkom po službenoj dužnosti).

 

Napomene:

 

 • Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen,
 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika potpisuju Ugovor o dodjeli plastenika, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, između korisnika i Općine Ilidža.

 

V PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu plastenika mogu se podići na info desku Općine Ilidža (šalter sala) i na web stranici općine: www.opcinailidza.ba. Zahtjev i ostala dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokolu Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta br.12., sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu  turizam Općine Ilidža, soba 324, kontakt osoba: Vreto Selver, tel. 033/775-753.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VI FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Projekat se finansira sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija za dodjelu plastenika, na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u sklopu realizacije projekta: '' Dodjela plastenika na Općini Ilidža”.

 

VIII NAPOMENA

 

Obavezno  predavati fotokopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci, koje moraju biti ovjerene (original predati dokumenti neće biti vraćeni). Predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK
Prof.dr. Senaid Memić

 

PRAVILNIK  O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA „DODJELA PLASTENIKA NA OPĆINI ILIDŽA“

ZAHTJEV ZA DODJELU PLASTENIKA