Javni poziv za podnošenje prijedloga sufinansiranja projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti na području općine Ilidža

I    Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju boračka udruženja, druge NVO koje su registrovane kod nadležnih ministarstava, imaju sjedište, programski djeluju na i za članove boračkih udruženja/saveza na području općine Ilidža.

II    Udruženja/savez i NVO mogu podnositi prijedlog projekta za sufinansiranje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti na području općine Ilidža:A)    Od općinskog značaja:
-Prvo postrojavanje jedinica sa                                                       /04.04.1992./   
 područja MZ Stupsko brdo
-Pogibija Klepo Hajrudina                                                                /05.04.1992./
-Formiranje I Samostalne brigade                                                    /19.05.1992./
-Odbrana Kotornih Čaira                                                                /26.05.1993./
-Operacija deblokade Rakovice                                                       /06.06.1992./
-Odbrana Donjeg Kotorca                                                              /13.06.1992./
-Dan formiranja 104. Vmtbr                                                           /28.07.1993./
-Bitka za FAMOS                                                                        /04.08.1992./

B)    Od kantonalnog značaja:
-Odbrana Donjeg Kotorca                                                             /21.03.1993./
-Dan oslobođenja grada Sarajeva                                                  /06.04.1945./
-Odbrane Ilidže i formiranje ratne bolnice u Hrasnici                         /22.04.1992/
-2-
-Odbrana Košćana                                                                    /24.04.1993./   
-Stradanje boraca Kasindolske ulice Općine Ilidža                           /14.05.1992./
 i zaposjedanje Stojčevca             
-Stradanje djece u parku u Hrasnici                                             /12.07.1992./
-Marš Mira /Srebrenica                                                              /27.07.1995./
-Pogibija Bogunić (Halil) Emira- Čarlija                                          /28.07.1993./
 -Borbe za odbranu Otesa, Dogloda,                                            /14.09.1992./
 Azića, Stupa i Bara   
-Pogibija Porobić  (Ibrahim) Mehe                                               /08.10.1992./
-Operacija oslobađanja                                                             /29.10.1994./
 Hojte, Javorka, Šiljka i Kočerina

-Igmanski marš                                                                       /27-28.01.1942 /
-Dan oslobođenja grada Sarajeva                                               /06.04.1945/
-Dan pobjede nad fašizmom                                                      /09.05.1945./
-Dan ustanka naroda BiH                                                          /27.07.1941 /
-Dan zasjedanja ZAVNOBIH-a                                                   /25.11.1943 /


III    Opći i posebni kriteriji za finansiranje Projekata
    Opći kriteriji:
-    Značaj aktivnosti apliciranog projekta za općinu;
-    Broj direktnih i indirektnih korisnika predviđenih u projektu;
-    Efekti projekta sa aspekta koji su evidentni i mjerljivi;
-    Iznos zatraženih sredstava sufinansiranja za implementaciju projekta ne smije prelaziti:

       a) Od  općinskog  značaja do 2.000,00 KM,       
             b) Od kantonalnog značaja do 2.000,00 KM,
           
-    Finansijska podrška se dodjeljuje za implementaciju projekta u vremenskom periodu od jedne godine;
-    Prijedlog projekta za finansijsku podršku mora biti napisan na najviše 6 (šest) stranica (ne uzimaju se u obzir popratni akti i prilozi);
-    Finansijska podrška neće biti odobravana za investicije, stručno usavršavanje, školovanje, fondacijama u svrhu prikupljanja sredstava;
-    Održivost i nastavak projekta za duži period;
-    Reference, mišljenja i pohvale kod ranije realiziranih projekata;
-    Inovativnost u rješavanju potreba korisnika projekta.

U realizaciji odobrenih projekata udruženja/savezi mogu koristiti 20% sredstava za administrativno tehničke poslove od ukupnog iznosa odobrenog budžeta projekta

     Posebni kriteriji za procjenu i ocjenu prijedloga projekta:
    Na osnovu utvrđene visine sredstava za projektne aktivnosti udruženja/saveza od strane Općinskog vijeća i zaprimljenih aplikacija po javnom pozivu  od strane udruženja/saveza, Komisija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku
-3-
Općinskog vijeća vrši procjenu prijedloga projekta pridržavajući se kriterija iz člana 4. Odluke o jedinstvenim kriterijima finansiranja djelatnosti nevladinih i neprofitnih boračkih udruženja/saveza i ocjenjuje od 0-5 bodova na osnovu posebnih, dole navedenih kriterija:
Obrazloženje vjerodostojnosti:
    -Utvrđena vjerodostojnost organizacije za korisno ulaganje novca,
    -Utvrđena uloga odgovorne osobe,
    -Utvrđena kompetentnost organizacije i njezinog osoblja u djelatnostima za  
            koje se traži  podrška.
Opis problema:
    -pokazuje razuman pristup problemu,
    -dokazuje potrebe korisnika odgovarajućim podacima,
    -utvrđuje trenutne potrebe projekta /programa za sredstvima.
Ciljevi:
    -opisuje mjerljiva dostignuća koja treba ostvariti,
    -izvodivi su s obzirom na sredstva kojima raspolaže organizacija,
    -dostižni su u razdoblju za koje se daje finansijska podrška.
Djelatnosti:
    -opisuje način na koji će ciljevi biti postignuti,
    -uključuje broj potrebnog osoblja, vremenski plan i način izbora korisnika,
    -ukazuje na dobro ekonomisanje sredstvima.
Procjena uspjeha:
    -opisuje postupak za procjenu postizanja ciljeva,
    -opisuje postupak za procjenu i prilagodbu postizanja ciljeva,
    -navodi ko će biti odgovoran za procjenu uspjeha,
    -navodi kako će podaci biti sakupljani, analizirani i pripremljeni  kao izvještaj.
Nastavak projekta:
    -opisuje kako će projekat finansirati nakon što podrška bude iskorištena,
    -vjerovatno je da će se projekat nastaviti nakon što prođe razdoblje finansijske
            podrške.
Budžet:
    -potpun je i tačan,
    -planirana sredstva su dovoljna za podmirenje troškova djelatnosti kojima će
            se postići
            ciljevi,
    -objašnjava kako će naša finansijska podrška biti korištena,
    -daje podatke o drugim izvorima prihoda,
    -bit će potpun kada odobrimo našu finansijsku podršku.

IV    Udruženja/savez su na javni poziv dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih     kriterija, izuzev onih koji su dostavljali prijedloge projekata na javni poziv u 2015. godini,  i to:

    1.Kopija registracije udruženja/saveza,
    2.Kopija statuta udruženja/saveza,
    3.Spisak članova Upravnog odbora,

-4-
    4.Finansijski izvještaj za 2015. godinu (usvojen i ovjeren od strane organa udruženja),
    5.Finansijski plan za 2016. godinu (usvojen i ovjeren od strane organa udruženja),
    6. Izjava o partnerstvu sa međusobnim pravima i obavezama.

            Udruženja koja su aplicirala na Javni poziv u 2016. godini, dužna su dostaviti izjavu o partnerstvu sa međusobnim pravima i obavezama sufinansiranja prijedloga projekta.

V    Proceduru procjene i ocjene prijedloga projekta po ovom javnom pozivu provodi Komisija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku  Općinskog vijeća Ilidža, a prednost pored ispunjavanja općih i posebnih kriterija, imat će prijedlozi projekata koji su obezbjedili sufinansiranje implementacije projekta iz drugih izvora prihoda.
    Niti jedan prijedlog projekta ne smije prelaziti 85% ukupnih opravdanih troškova aktivnosti.
    Aplikant/podnosilac prijedloga projekta ili njegov partner moraju sami obezbjediti finansiranje od 85%-100%, koji ne uključuje budžet općine Ilidža.
    Ukoliko se ne može iskoristiti procenat podrške za određeni prijedlog projekta zbog lošeg kvaliteta ili broja primljenih projekatnih prijedloga, ugovoreni organ zadržava pravo da preusmjeri ostatak sredstava na druge prijedloge projekata po Javnom pozivu.
    Ugovoreni organ zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva.
    Odluka ugovorenog organa o dodjeli sredstava je konačna.

VI    Rezultati javnog poziva odobrenih projekata aplikanti će biti obavješteni pismenim putem-odlukom o odobravanju sredstava.

VII    Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 30 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu, oglasnim pločama  općine Ilidža i web stranici.

VIII    Nepotpune i neblagovremene prijave prijedloga projekata  neće se uzimati u obzir.

IX    Za sve nejasnoće i dodatne informacije možete se obratiti Memić Senadu na broj telefona 033/775-674 ili lično u zgradi općine Ilidža, kancelarija broj: 103                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                         Prof. dr. Senaid Memić