Javni poziv Za podnošenje prijava za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Ilidža

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovina

Kanton Sarajevo

OPĆINA ILIDŽA

 

 

Na osnovu člana 140. Zakona o prostonom uređenju («Sl.novine Kantona Sarajevo», br. 7/05) i člana 90. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10), Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža, objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

 

Za podnošenje prijava za tehnički pregled

izgrađenih građevina na području Općine Ilidža

 

 

I

 

Pozivaju se lica zainteresovana za vršenje tehničkih pregleda građevina za 2016. i 2017.godinu na području Općine Ilidža, a u skladu sa članom 140. Zakona o prostornom uređenju («Sl.novine Kantona Sarajevo», br. 7/05), slijedećih struka:

 

- dipl.ing.arhitekture

- dipl.ing.građevine (konstruktivni smjer)

- dipl.ing.građevine (saobraćajni smjer)

- dipl.ing.građevine (hidrotehnički smjer)

- dipl.ing.elektrotehnike (jake i slabe struje)

- dipl.ing.mašinstva

- dipl.ing.geodezije

- dipl.ing.zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozija

- lica registrovana za kontrolu sanitarnih uslova

 

II

 

U Stručnu Komisiju za vršenje tehničkog pregleda mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS navedenih struka, sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

U vršenje tehničkog pregleda građevina ne mogu učestvovati službena lica koja su direktno bila uključena u postupak donošenja odobrenja za građenje objekta.

 

IV

 Uz prijavu sa tačnom adresom i brojom telefona treba priložiti:

 - ovjerenu kopiju diplome

- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

  i užem usmjerenju

- potvrdu o radnom stažu nakon sticanja diplome iz tačke II Javnog poziva

- broj lične karte

- uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona fiksnog i mobilnog i naziv poslove banke i broj transakcijskog računa

 

                                                                                                                   V

 

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava usvojena lista lica koja ispunjavaju uslove za objavljivanje poslova tehničkog pregleda građevina će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Ilidža najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

 

Dokumantecija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

 

                  VI

 

Prijave sa potpunim dokazima o ispunjavanju uslova Javnog poziva podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dan objavljivanja, neposredno na Protokol Općine Ilidža ili putem pošte.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

 

Općina Ilidža

Služba za prostorno uređenje

(Komisija za otvaranje prijava i odabir stručnih lica za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Ilidža)

Ul. Butmirska cesta br. 12

 

Sa naznakom za Javni poziv «za vršenje tehničkog pregleda građevina».

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

 

 

 

                                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                 Prof.dr. Senaid Memić

 

 

Broj: _____________

Ilidža, ____________