Javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža

Oglašava se upražnjena pozicija:          

 

 Javna ustanova za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica – Ilidža (u daljem tekstu: Javna  ustanova)

- Predsjednik Upravnog odbora ........................................................................ 1 izvršilac

 

Opis pozicije:

Predsjednik upravnog odbora javne ustanove zakazuje i rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i izvršenja akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Ilidža. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene i drugim aktima javne ustanove.

 

Mandat predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove traje do 10. juna 2018. godine, kada prestaje četverogodišnji mandat već imenovanim članovima Upravnog odbora, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Konačno imenovano lice ostvarit će naknadu za rad u skladu sa Odlukom općinskog načelnika.

 

Kandidat za nominovanje/imenovanje mora ispunjavati slijedeće opće uslove:

  1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
  2. b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena fotokopija lične karte)
  3. c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)
  4. d) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe).

 

Pored navedenih općih uslova kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. a) da ima visoku stručnu spremu VSS-VII stepen (dokaz: diploma o završenoj školskoj spremi)
  2. b) da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci)
  3. c) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)
  4. d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru (dokaz: uvjerenje izdato od strane nadležnog suda)

e) da nije član više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)

  1. f) da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u čiji se upravni i nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe).

 

 

Potrebna dokumentacija

 

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas (podići u zgradi Općine Ilidža-Centar za pružanje usluga građanima) koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjerenu fotokopiju lične karte

- diplomu o završenoj školskoj spremi

- potvrdu o radnom iskustvu u struci (potpisana i ovjerena od strane poslodavca)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje da ispunjava opće uslove (tačke c i d) i posebne uslove (tačke c, e i f)

(obrazac izjave se može preuzeti uz obrazac prijave u zgradi Općine Ilidža-Centar za pružanje usluga građanima).

 

U zatvorenoj koverti kompletiranu dokumentaciju treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Općina Ilidža – Komisija za izbor, Butmirska cesta 12 , 71210 Ilidža (uz naznaku: Prijava na javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove za kulturu,  sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža -NE OTVARAJ).

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.

 

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu  „Dnevni avaz” i na web stranici Općine Ilidža, a bit će otvoren 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

 

 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Prof.dr. Senaid Memić