Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2015/2016. godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:
a)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
c)    da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;
d)    da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2014/2015) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
1.    učenici prvih razreda srednjih škola koji su deveti razred osnovne škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
2.    učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
3.    redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje škole završili sa najmanjim uspjehom  vrlodobar /4/,
4.    redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje /7,5/,
e)    da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini po nekom drugom osnovu od druge institucije,
f)    da nemaju prihod po članu zajedničkog domaćinstva veći od  300,00KM.

U školskoj/akademskoj  2015/2016. godini stipendirat će se:
a) Srednje obrazovanje
- 10 učenika I razreda
- 10 učenika II razreda
- 10 učenika III razreda
- 10 učenika IV razreda
b) Visoko obrazovanje
- 10 studenata I godine
- 10 studenata II godine
- 10 studenata III godine
- 10 studenata IV godine
- 10 studenata V godine
U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži , odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.
U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.
Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.
Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2015/2016. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.
Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2015/2016.godinu („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/15) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.
Ukoliko se ne prijavi planirani broj učenika odnosno studenata za određeni razred odnosno godinu studija, u okviru planiranih budžetskih sredstava može se povećati Planom predviđeni broj stipendija za ostale razrede odnosno godine studija.
Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:
1.    Lične karte (CIPS),/na uvid/
2.    Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),/na uvid/
3.    Potvrdu/Uvjerenje  o upisu u školsku/akademsku 2015/2016 godinu kao redovan učenik- student,
4.    a) Dokaz o uspjehu za deveti razred osnovne škole za
         učenike prvog razreda srednje škole,
b) dokaz o uspjehu u školskoj 2014/2015. godini za učenike
 prvog, drugog i trećeg   razreda srednje škole ,
c ) dokaz o uspjehu  u školskoj 2014/2015. godini četvrtog razreda srednje škole, za  studente prve godine studija,
d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2014/2015. godini za studente,
5.    Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
6.    Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva (za zaposlene članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima, za primaoce penzije posljednji ček penzije , uvjerenje JU Kantonalni Centar za socijalni rad –općina Ilidža ,uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža , za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da nije ostvario pravo na penziju ,
7.    Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih -  za učenika odnosno studenta bez jednog roditelja,
8.    Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2015/2016. godinu kao redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.
Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.
Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u sobu br.120  I sprat Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
    Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-662 i 775-668).


Preuzmite Prijavu na konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini

 

 

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                          Prof.dr.Senaid Memić