Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2015/2016. godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:
   a)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
   b)    da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
   c)    da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
   d)    da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2014/2015.) imali slijedeći uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:
1.    učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
2.    učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
3.    redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
4.    redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički,  mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,
   e)    da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2015/2016. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža i ovdje možete preuzeti obrazac prijave) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:
1.    Uvjerenje o državljanstvu BiH,
2.    Prijavu mjesta prebivališta,
3.    Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2015/2016. godinu kao redovan učenik- student,
4.    a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za  učenike prvog razreda srednje škole,
   b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2014/2015. godini za učenike
  drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
   c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2014/2015. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 775-717, 775-718 i  775-720
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                        Prof.dr.Senaid Memić