Javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža

Oglašavaju se upražnjene pozicije:   

 Javna ustanova za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža
- Predsjednik Upravnog odbora ........................................................................ 1
- Član Upravnog odbora ................................................................................... 3

Opis pozicije:
Predsjednik upravnog odbora javne ustanove zakazuje i rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i izvršenja akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Ilidža. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene i drugim aktima javne ustanove.
Predsjednik i članovi upravnog odbora javne ustanove nadziru rad i poslovanje uprave/direktora ustanove, raspolažu imovinom  i kapitalom  ustanove, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvještaj o radu i poslovanju, predlažu raspodjelu dobiti, odnosno način pokrića gubitaka, te obavljaju druge poslove u skladu sa statutom i općim aktima javne ustanove.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove traje do 10. juna 2018. godine, kada prestaje četverogodišnji mandat već imenovanom članu Upravnog odbora iz reda zaposlenika JU, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
Konačno imenovana lica ostvarit će naknadu za rad u skladu sa Odlukom općinskog načelnika.

Kandidat za nominovanje/imenovanje mora ispunjavati slijedeće opće uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena fotokopija lične karte)
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)
d) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe).

Pored navedenih općih uslova kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
a) da ima visoku stručnu spremu VSS-VII stepen (dokaz: diploma o završenoj školskoj spremi)
b) da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci)
c) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)
d) da se protiv njega ne vodi  krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru (dokaz: uvjerenje izdato od strane nadležnog suda)
e) da nije član više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe)
f) da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u čiji se upravni i nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležne općinske službe).
 

Potrebna dokumentacija

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas (podići u zgradi Općine Ilidža-Centar za pružanje usluga građanima) koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:
- uvjerenje o državljanstvu
- ovjerenu fotokopiju lične karte
- diplomu o završenoj školskoj spremi
- potvrdu o radnom iskustvu u struci (potpisana i ovjerena od strane poslodavca)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
- potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje da ispunjava opće uslove (tačke c i d) i posebne uslove (tačke c, e i f)
(obrazac izjave se može preuzeti uz obrazac prijave u zgradi Općine Ilidža-Centar za pružanje usluga građanima).

U zatvorenoj koverti kompletiranu dokumentaciju treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Općina Ilidža – Komisija za izbor, Butmirska cesta 12 , 71210 Ilidža (uz naznaku: Prijava na javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove za kulturu,  sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža -NE OTVARAJ).


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.
Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu  „Oslobođenje” i na web stranici Općine Ilidža, a bit će otvoren 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                          
                                                                                                     
                                                                                                                              Prof.dr. Senaid Memić