Vrijedan poklon biblioteci Doma kulture Hrasnica od NUBBIH

NUBBIH ("Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine") je i ove godine biblioteci Doma kulture Hrasnica pružila značajnu pomoć u prikupljanju bibliotečke građe. Pored književnih djela namijenjenih čitaocima različite starosne dobi, poklon od 272 bibliotečke jedinice (197 novih naslova) sadrži znatan broj univerzitetskih udžbenika, kao i drugu stručnu literaturu iz različitih naučnih disciplina i stručnih oblasti.