Uklonjeni ruševni objekti opasni po okolinu

 Urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža uklonila je dva rušena, devastirana objekata koji prema procjenama predstavljaju opasnost po živote građana, okolne objekte i saobraćaj. Radi se o preventivnim mjerama a srušeni su objekti „Restoran Topola“ na Ilidži i „Stara škola“  u Hrasnici. Novim Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo urbanističko-građevinskim inspekcijama je omogućena ovakva intervencija, što dao sada nije bilo moguće. Novim Zakonom je urbanističko-građevinskim inspektorima dato pravo i dužnost da rješenjem narede investitoru ili vlasniku građevine da o svom trošku izvrše uklanjanje objekta ako utvrde da zbog dotrajalosti predstavlja opasnost po život ili zdravle ljudi, okoline i saobraćaj. Ukoliko je vlasnik nepoznat ili odsutan, organizaciju i troškove rušenja preuzima Općina. Vlasnici takvih objekata nemaju pravo naknade štete, a općinski organ ima obavezu da naplati troškove nastale rušenjem od vlasnika.