Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća ilidža

Na osnovu člana 38. stav (1) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), s a z i v a m

 11. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

 

Sjednica će se održati 27.12. (SRIJEDA)  2017. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

  1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  2. a) Prijedlog Budžeta općine Ilidža za 2018.godinu; b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Ilidža za 2018.godinu
  3. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja općine Ilidža za 2018.godinu
  4. Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj 2017/2018.godini
  5. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2017/2018.godini
  6. Davanje mišljenja Općinskog vijeća Ilidža na Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2018.godinu na području općine Ilidža
  7. Prijedlozi akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa
  8. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilidža za 2018.godinu

Kao informativni materijal:

  1. Informacija o stanju i aktivnostima u oblasti rada sa mladima, sporta i kulture na području općine Ilidža u 2017.godini
  2. Informacija o problemima pasa lutalica na području općine Ilidža

                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI


         Muhamed Omerović, s.r.