Podrška reformi obrazovanja u dijelu inkluzivne nastave

Općina Ilidža  projekt "Podrška reformi obrazovanja u dijelu inkluzivne nastave"realizuje se od školske 2007/08.godine s ciljem da se ostvari pomoć učenicima sa posebnim potrebama, te da se mladi nezaposleni stručnjaci  s  područja ove  općine  angažuju na društveno-koristan način i dobiju mogućnost za profesionalnu afirmaciju. Uskladu sa Strategijom prema mladima Općine Ilidža sa akcionim planom 2014-2016. i Budžetom Općina Ilidža za 2016.godinu implementacija ovog projekta planirana je i u prvom polugodištu školske 2016/17.godine(septembar-decembar 2016. g). Volonterski  mobilni  tim  čini 11 članica raspoređenih u 11 osnovnih škola sa  područja  općine  Ilidža. One su angažovane kao  asistenti   u nastavi  te rade 15 časova sedmično u osnovnoj školi  u kojima su angažovani.