Počela izrada četvrte Strategije za mlade 2017-2019.

Mladi  predstavljaju   bitan dio društvene zajednice, ali ujedno  i ciljnu  grupu  koja je ponajviše marginizirana  u procesima  donošenja odluka i koja ima loš položaj u BiH.

Kroz saradnju sa  Udruženjem KULT,   Općina Ilidža uvidjela je potrebu  za sistemskim, planskim  i strateškim pristupom  u rješavanju problema  i zadovoljavanju  potreba  mladih ljudi. Lokalna strategija prema mladima pokazala se kao dokument koji omogućava   organiziranu i plansku  brigu o mladima,   za čije aktivnosti Općina Ilidža osigurava  finansijska sredstva  iz budžeta.

Strategija prema mladima  jest dokument koji  društvena zajednica  izrađuje u cilju  poboljšanja položaja mladih. Općina Ilidža pristupila je izradi četvrte po redu  Strategije ,  koja će se posmatrati  kao sastavni dio  dobrog upravljanja i kojom će se provesti određene  aktivnosti.

 Usvajanjem Strategije  osigurava se održiva podrška mladima  i njihovo institucionalno djelovanje .  U Općini Ilidža je 21. aprila 2017. održana  prva obuka za članove radne grupa za izradu  Strategije za mlade Općina Ilidža. Prilikom određivanja prioritetnih problema  razvrstane su razne oblasti i na osnovu  toga su formirane i radne grupe  koje će odrediti  osnovne probleme i željene rezultate.

I Općinsko vijeće i načelnik  uključeni su u cijeli proces  izrade dokumenta.