Općina Ilidža ima jednu od najsavremenijih Arhiva

U suterenu  zgrade Općine Ilidža smješten je arhivski depo.  Arhiv je memorija  općine. Od davninina  u arhivi se  čuva  gradivo o svim pravima, dokazima,  obavezama, postupcima u upravnom postupku. Dokumenti se odlažu  onako kako i  nastaju.  U Arhivi Općine  Ilidža, koja prema ocjenama stručnjaka, predstavlja jednu od najsavremenijih u Kantonu Sarajevo i šire, nalazi se arhivska građa u potpuno sređenom stanju, složena u pokretnim gondolama što omogućava brzo i efikasno pronalaženje predmeta. Ona nije nastala slučajno  već predanim  radom  arhivarke Kenane Borančić.

"Posao arhivara nije dosadan  vrlo je zanimljiv  jer svaki predmet je jedinstven za sebe  kao i građanin koji je predao zahtjev" kazala nam je Kenana Borančić.

U arhivskom depou su odloženi predmeti koji se čuvaju,   od datuma rješavanja prema listi kategorija arhivske i registraturne građe,  do predmeta koji su trajno operativni  npr. Služba za katastar, Matični ured  i  predmeti koji se čuvaju od 30-50 godina i isti se po isteku roka  predaju Historijskom arhivu Grada Sarajeva.

Na naše pitanje  šta najčešće  građani traže iz arhive ?Borančić nam je rekla da  se najčešće izuzimaju  predmeti  iz Službe za prostorno uređenje tj.  građevinske dozvole i   predmeti imovinsko-pravnih pitanja.

" Kad se građanim obrati  sa zahtjevom  za uvid u predmet, ili kopirati neki akt iz predmeta  nije ga teško pronaći  jer je složen po klasifikacionoj  oznaci, godini u kojoj je nastao  i  broju,   te se može  pronaći za najduže 15 minuta. Svake godine  se vrši izlučivanje i uništavanje  predmeta  kojima je istekao rok čuvanja  prema važećoj listi kategorija arhivske i registraturne  građe. Sva građa koja je nastala u radu ovog organa mora biti evidentirana kroz arhivsku knjigu izraženu u arhivskim jedinicama ( arhivske kutije, herbari, fascikle)  i  umanjena za onoliko koliko je uništeno tih jedinica. Na registraturnim jedinicama (kutijama, fasciklima, registratorima, knjigama, kartotekama i dr.), ispisuje se pun naziv stvaraoca građe,  godina nastanka građe, vrsta građe, klasifikaciona oznaka i redni broj pod kojim je registraturna jedinica upisana u arhivsku knjigu i rok čuvanja iste.

Da bi arhiva besprijekorno  funkcionisala  jako je bitno   da početak odnosno otvaranje  predmeta za obradu, koje počinje zahtjevom stranke   u pisarnici  bude u skladu  sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju , što je pisarnici imperativ, istakla je Borančić.

Također, u cilju poboljašanja zaštite arhivske građe koja je smještena u posebnim prostorijama,  uveden je stabilni sistem za gašenje požara“Aerosolom“.