Održana šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na sjednici 27. aprila 2017. godine u Multifunkcionalnoj sali usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu sa 20 glasova ZA i sedam protiv, u iznosu 33.300.000 KM.Izmjenama i dopunama Budžet je povećan sa 24.000.000 KM na 33.300.000 KM. Najviše sredstava ovim povećanjem trošit će se na kapitalne projekte, obrazovanje i sport .
Vijeće je usvojilo i Prijedlog izvještaja o izvršenju budžeta Općine Ilidža za 01.01-31.03.2017. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 5.839.324,84 KM , a rashodi i izdaci 4.326.637,13 KM.Razlika u iznosu 1.512.687,71 KM prenosi se u Budžet za naredni period.
Općinsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu.Ukupno ostvareni prihodi i i primici iznose 24.600.443,47 KM , a rashodi i izdaci 24.679.030,26 KM. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2016. godinzu iznosi 78.586,79 KM i prenosi se u Budžet za 2017. godinu , čiji raspored će biti izvršen posebnom odlukom .
Vijećnici su usvojili i izvještaj Centralne popisne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija za 2016. godinu, te Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01-01.-31.12 2016. godine
Općinsko vijeće Ilidža donijelo je i Odluku o dodjeli na korištenje i upravljanje sistema kino projekcije Javnoj ustanovi Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža.Pokretna imovima dodjeljuje se na upravljanje bez naknade na period u trajanju od četiri godine. Na osnovu ove odluke Općinski načelnik i JU KSCiR Ilidža zaključit će Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa korištenjem sistema kino projekcije.
Općinski vijećnici Ilidža upoznati su sa Revizijom finansijskih izvještaja Općine Ilidža za 2015. godinu nezavisnog revizora firme Revisium Consult d.o.o, o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Općine Ilidža za 2015. godinu. Prema mišljenju revizije finansijski izvještaji Općine Ilidža po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31.12. 2015. godine , rezultate poslovanja, a izvršenje budžeta za 2015. godinu je u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.
Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Odluka o održavanju izbora za članove Savjeta MZ Stup . Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža vršeći pravo nadzora nad radom organa MZ Stup II utvrdilo je da će se izbori za članove Savjeta MZ održati 14. maja, u nedjelju, od 8-18 sati.
U skladu sa Pravilima MZ Stup II, u Savjet će se birati sedam članova. Savjet MZ Stup II treba da 5. maja, u petak, u 17 sati održi Zbor građana do izbora predsjednika Zbora građana,a vodit će ga član Savjeta MZ kojeg će oni i ovlastiti. Prilikom izbora predsjednika Zbora obaveza je da se svi prisutni građani potpišu lično na izvod Centralnog biračkog spisaka.