Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na drugoj redovnoj sjednici održanoj 28. decembra 2016. godine usvojilo je budžet Općine Ilidža za 2017. godinu u iznosu od 24.000.000 KM i odluku o izvršenju budžeta za 2017. godinu. Vijeće je takođe donijelo odluku o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj 2016/2017. godini kojom će se stipendirati 12 studenata i 27 učenika. Vijeće je donijelo i odluku ostipendiranju 112  učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj 2016/2017. godini. Odlukom će se stipendirati 43 studenta i 69 učenika. Općinsko vijeće je na sjednici donijelo odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju aerodromske infrastrukture, proširenje platforme za parkiranje aviona. Na osnovu Zakona o koncesijama i Statuta Općine Ilidža vijeće je dalo saglasnost firmi „Termalana rivijera Ilidža“ d.o.o. za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode sa dva bunara koji se nalaze na zemljištu ove firme. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je Programa rada Općinskog vijeća Ilidža za 2017. godinu koji je vijeće usvojilo, a kojim se utvrđuju zadatci Općinskog vijeća, prijedlozi akata koje će Vijeće razmatrati u toku 2017. godine, a koji proizilaze iz zakoana, utvrđene politike i ekonomskog razvoja općine, kao i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine. Programom su utvrđrni rokovi za razmatranje i nosioci pripreme materijala. Pored tačaka iz Programa rada, vijeće će donositi odluke i druge akte iz svoje nadležnosti. Jedna od tačaka na sjednici je bila i Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ilidža u školskoj 2015/2016. godini koju je vijeće primilo k znanju. Nastavni program se odvijao u skladu sa zakonom, koji je u cijelosti realizovan. Vijeće je razmatralo i Informaciju o stanju i aktivnostima u oblasti rada sa mladima, sporta i kulture u 2016. godini. U informaciji je istaknuto da se kreiranje i razvoj omladinske politike Općine Ilidža temelji na Zakonu o mladima Federacije BiH, preporukama relevantnih evropskih dokumenata i Rezolucije o mladima u BiH, te da je Općina budžetom za 2016. godinu planirala posebnu budžetsku liniju namijenjenu mladima u iznosu od 152.000 KM.  Programom rada Općinskog vijeća predviđeno je razmatranje Informacije o ugroženosti teritorije općine Ilidža od neeksplodiranih ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava koju je Vijeće primilo k znanju. U informaciji je naglašeno da je Općina Ilidža u procesu deminiranja bila jedna od najuspješnijih općina u Bosni i Hercegovini i da će i u narenom periodu nastaviti ovaj proces kontinuirano i kvalitetno kako bi Ilidža bila sigurno mjesto za život.