Održana četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća

Zlatnu  pojedinačnu plaketu  Općine Ilidža dobit će  Emir  Redžović,  za izuzetan doprinos u organizaciji i pripremama  za odbranu zemlje  i Elvir Husilović, za hrabrost , dok će kolektivnu Zlatnu dobiti  "Odbojkaški  klub invalida općine Ilidža."

Srebrna plaketa,   pojedinačna,  ide u ruke dr. Samira  Muhovića,  za doprinos u odbrani zemlje i medicinskoj pomoći građanima, a kolektivnu će dobiti  "Panera d.o.o"  Sarajevo za izuzetne  rezultate u radu. Odlučeno je to na  četvrtoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža održanoj  23. februara u Multifunkcionalnoj sali. Priznanja će biti dodijeljena 12. marta na svečanoj sjednici za Dan Općine Ilidža.

Zahvalnice  će dobiti : Mehmed Hadžić, Nermin Gušo, Miladin Vidaković, Ahmed efendija Serdarević, Udruženje Škola fudbala "Šampion", "Zlatna ruka" , dr. Emir Fifić, Izudin Kadrić, Firma Mevludin Comerce d.o.o, Udruženje  boraca "Veterani rata  1992-1995.Rakovica", Nazim Mahmutović, Abdulah Lalić, Udruženje za djecu i mlade "Nominativ", Udruženje "Prva samostalna brigada  Stup."

Općinsko vijeće je na sjednici  donijelo i  Odluku  o raspisivanju  izbora za članove Savjeta MZ. Odlukom je određeno da će izbori za Savjet MZ   biti održani  23. aprila  u vremenu od 8-18 sati. U Savjet će se birati onoliko članova koliko je utvrđeno Pravilima MZ,   pojedinačno, s tim da taj broj ne može  biti manji od pet niti veći od devet.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju  saglasnosti privrednom društvu  W&P  Beton d.o.o  Sarajevo za  provođenje postupka  dodjele  koncesije za istraživanje i eksploataciju  dolomita na kamenolomu "Zobov dol" Rakovica ". Općinsko vijeće je pokrenulo i inicijativu  da  Skupština Kantona Sarajevo ne prihvati  da razmatra  prijedlog Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o koncesijama  Kantona Sarajevo  po skraćenom postupku  koji je Vlada Kantona Sarajevo,  na prijedlog Ministarstva  privrede  utvrdila na sjednici  16. februara  i  uputila ga u skupštinsku proceduru   bez provođenja  javne rasprave.

Nakon provedenog Akcionog plana  za realizaciju Strategije razvoja lokalnih  cesta  za  period od 2015-2017.  obaveza je bila podnošenje izvještaja Vijeću o navedenoj realizaciji. Za praćanje  i izvještavanje  o provedbi bila je  zadužena Služba za  razvoj, komunalne poslove i puteve.

Osnovni cilj izvještaja je određivanje stepena realizacije. Kako je konstatovano   provedene akcije i aktivnosti  doprinijele su poboljšanju saobraćajnog sistema na području općine Ilidža. Realizacija  projekata  predviđenih  akcionim planom   vršena je u fazama  i u zavisnosti od raspoloživih  sredstava. Predviđena su i finansijska  sredstva  u iznosu  od 4.418.400 KM  u sklopu čega je predviđena rekonstrukcija  5,835 km saobraćajnica  te izgradnja 1,1 km pješačkih staza. Budžetskim sredstvima  iz 2015. godine  i 2016.  godine , izdvojeno je 3.558.255, 52 KM za rekonstrukciju i  izgradnju  predmetnih saobraćajnica, što iznosi 80 posto od predviđenih budžetskih sredstava.Na osnovu  provedene  analize  zaključeno je da je akcioni plan uspješno realizovan uz određene nedostatke i opaske.Uočeni nedostaci se trebaju što prije otkloniti  kako bi dalja realizacija  se provodila brže i  jednostavnije.

Pred vijećnicima je bio i materijal  Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja cesta za 2017-2019.  U Akcionom planu utvrđeni su osnovni ciljevi i pravci  za poboljšanje stanja  lokalnih cesta, kao i mjere i akcije u cilju realizacije dokumenta "Strategija  razvoja lokalnih cesta za period 2015-2025.godine.Finansijska sredstva  za realizaciju  bit će obezbijeđena iz budžeta i planirano je 32.117.302,96 KM