Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu

Na osnovu člana 88. stav (3) Statuta općine Ilidža – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/10) i člana 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/10), prilikom razmatranja Nacrta Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu, Općinsko vijeće Ilidža na 1.redovnoj sjednici održanoj dana   08.12.2016.godine,  donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Utvrđuje se  Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu  i upućuje  na javnu raspravu u periodu od 09.12. – 14.12.2017.godine.                                
  2. Zadužuje se Općinski načelnik da putem mjesnih zajednica, prema utvrđenom rasporedu  koji je sastavni dio ovog zaključka, organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu.
  3. Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu sa rasporedom održavanja javnih rasprava po mjesnim zajednicama objavit će se na oglasnoj ploči, WEB stranici  općine Ilidža i oglasnim pločama mjesnih zajednica kako bi se građani informisali o terminima održavanja javnih rasprava. 
  4. Zadužuje se Općinski načelnik da za narednu sjednicu Općinskog vijeća podnese Vijeću izvještaj o rezultatima javne rasprave i pripremi Prijedlog Budžeta općine Ilidža za 2017.godinu.

 

 

               PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                                     Muhamed Omerović

Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu (preuzmi tekst)