Javni poziv za prijem 31 lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Ilidža

Broj:02-34-3697/17-1

 

 

Na osnovu  člana  5. Pravilnika o jednstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema  lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža broj: 02-02-3696/17 od 09.10.2017. godine,   Općinski  načelnik  Općine Ilidža objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem 31 lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva  na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Ilidža

 

Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završene visoke stručne spreme  odnosno visoke škole prvog  i  drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja nemaju radnog iskustva.

Prijem lica na stručno osposobljavanje vrši se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijem  lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se vrši u skladu sa Pravilnikom  o jednstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža.

 

POZICIJE:

 

R.B.

Opis poslova koje će lice na stručnom osposobljavanju   obavljati

Zanimanje

Broj osoba

 

 

 

 1.

 

 

 

 

Praktičan rad u općinskim službama koji omogućava upoznavanje sa teorijom i praksom iz Programa polaganja ispita općeg znanja službenika u FBiH

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - pravne struke

 

 13

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - ekonomske struke

 

 5

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - novinarske struke

 

 1

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - građevinske struke

 

 2

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - elektrotehničke struke

 

 1

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - arhitektonske struke

 

 2

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - poljoprivredne struke

 

 1

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - javna uprava

 

 2

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - politologija

 

 1

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - geodetske struke

 

 1

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - saobraćajne struke

 

 

 2

 

 

 

UKUPNO:                                                                                                    31

 

 

 

USLOVI:

 Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove predviđene članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:

 • Da je državljanin BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja u trajanju od tri, odnosno četiri godine, vrednovano sa najmanje 180 odnosno 240 bodova Evropskog sistema prenosa bodova – ECTS, odnosno visoko obrazovanje  drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja u trajanju od najmanje jednu a najviše dvije studijske godine, vrednovano sa  ukupno 300 bodova Evropskog sistema prenosa bodova – ECTS;
 • Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih javnim pozivom;
 • Da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava BiH;

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 1. Prijava sa kraćom biografijom (Obrazac u prilogu Javnog poziva a može se preuzeti na INFO pultu – šalter sala Općine Ilidža)
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. CIPS- prijava mjesta prebivališta (ne starija od 6 mjeseci),
 4. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 5. Dokaz da kandidat  nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon stečenog visokog obrazovanja (potvrda – uvjerenje Federalnog zavoda za PIO/MIO ukoliko kandidat nema ostvarenog staža uopšte  ili Uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji  Federalnog zavoda PIO/MIO  i potvrda ranijeg poslodavca  da kandidat nije radio na poslovima sa visokom stručnom spremom ukoliko kandidat ima ostvaren radni staž),
 6. Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavaje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji),
 7. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
 8. Dokaz da je kandidatu dodijeljena nagrada student generacije ukoliko istu posjeduje,
 9. Rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
 10. Uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat: dijete šehida ili dijete poginulog borca ili dijete bez oba roditelja, RVI ili dijete RVI, nosilac ratnog priznanja ili dijete nosioca ratnog priznanja, da ima status demobilisanog borca ili je dijete demobilisanog borca.

 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova javnog poziva , izabrani kandidati će biti dužni dostaviti  u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren  15 dana od dana objave.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom  dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu: Općina Ilidža, ulica Butmirska cesta br.12., 71210 Ilidža sa naznakom “ Prijava na javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa– Ne otvaraj”.

 

 

                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                              Prof.dr.Senaid Memić

 

 

*PRIJAVNI OBRAZAC NA JAVNI POZIV ZA PRIJEM 31 LICA VISOKE STRUČNE SPREME BEZ RADNOG ISKUSTVA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI ILIDŽA

*PRAVILNIK O KRITERIJIMA, POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIDŽA